SFS 2018:316 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2018:316 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat
SFS2018-316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:1200) om elcerti-
fikat

dels att 7 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 15 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

3 kap.
15 §
En uppgift på ett certifikatkonto ska rättas, om den innehåller någon
uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att
yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är
uppenbart obehövligt.

I fråga om rättelse av personuppgifter ska första stycket tillämpas i stället

för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

17 §2 Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den be-
handling av personuppgifter som utförs i elcertifikatsregistret.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:133, bet. 2017/18:CU21, rskr. 2017/18:233.

2 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS

2018:316

Publicerad
den

2 maj 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.