SFS 2004:98 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2004:98 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
040098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 26 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:113) om elcer-

tifikat

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 5 § och 6 kap. 15 § skall ha följande ly-

delse,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a § och 6 kap.

10 a § av följande lydelse.

1 kap.

1 § Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med använ-
dande av förnybara energikällor och torv (förnybar el). I detta syfte innehål-
ler lagen bestämmelser om dels en rätt för producenter av förnybar el att bli
tilldelade elcertifikat av staten, dels en skyldighet för elanvändare att inneha
elcertifikat i förhållande till sin förbrukning av el.

2 § I denna lag används följande beteckningar med den betydelse som här
anges:

1. förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk en-

ergi, biobränslen och vattenkraft,

2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förny-

bar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produk-

tionsanläggning för förnybar el,

4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av

honom själv eller av någon annan,

5. kvotplikt: en elanvändares skyldighet att den 1 april varje år inneha el-

certifikat i förhållande till sin förbrukning av el under det föregående kalen-
deråret (beräkningsåret), och

6. hantering av kvotplikt: att köpa elcertifikat, att ge in deklaration till till-

synsmyndigheten och att den 1 april varje år inneha elcertifikat i förhållande
till sin förbrukning av el under det föregående kalenderåret samt de övriga
åtgärder som är förknippade med nämnda uppgifter.

1 Prop. 2003/04:42, bet. 2003/04:NU8, rskr. 2003/04:145.

SFS 2004:98

Utkom från trycket
den 9 mars 2004

background image

2

SFS 2004:98

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

2 kap.

1 a § Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av ett en-
ligt 5 § godkänt kraftvärmeverk, där el produceras med användande av torv.

5 § Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i
en produktionsanläggning som har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Godkännande skall meddelas på skriftlig ansökan från anläggningens

innehavare om anläggningen uppfyller kraven i 1, 1 a eller 2 § eller inneha-
varen medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § samt anläggningen
har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första
stycket.

6 kap.

10 a § Elleverantörer, som hanterar kvotplikten åt elanvändare som för-
brukar mindre än 50 000 kilowattimmar el per år, skall fortlöpande till till-
synsmyndigheten anmäla de ersättningar de enligt 4 kap. 10 § tar ut av så-
dana elanvändare. Tillsynsmyndigheten skall offentliggöra information om
de ersättningar som elleverantörerna tillämpar.

15 § En ansökan om godkännande enligt 2 kap. 5 §, en anmälan för regist-
rering enligt 4 kap. 6 §, en deklaration enligt 4 kap. 8 § och en anmälan en-
ligt 6 kap. 10 a § samt därtill hörande handlingar får överföras elektroniskt
på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsyns-
myndigheten föreskriver.

3. Elleverantör som har gällande avtal med elanvändare som sträcker sig

längre än till den 1 maj 2003 har rätt att av elanvändare vars kvotplikt leve-
rantören hanterar ta ut kostnaden för att hantera kvotplikten i enlighet med
4 kap. 10 §. Sådan elleverantör omfattas inte av anmälningsskyldigheten en-
ligt 6 kap. 10 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.