SFS 2020:963 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2020:963 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat
SFS2020-963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:1200) om
elcertifikat

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 5 b och 5 f §§, 6 kap. 5 och 8 §§ och

8 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska lyda ⬝Bemyndiganden⬝,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 11 a och 13 a §§ och

3 kap. 15 a §, och närmast före 3 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna lag syftar till att främja produktion av förnybar el för att inom
den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge till 2030 nå det med
Norge gemensamma målet om 46,4 terawattimmar ny förnybar elproduk-
tion och till och med 2035 uppfylla volymrelaterade förpliktelser.

2 kap.
11 §
3 Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av förnybar el efter ut-
gången av 2035.

För tiden dessförinnan får inte elcertifikat tilldelas för produktion av

förnybar el

1. i anläggningar som tagits i drift efter den 31 december 2021,
2. enligt 8 eller 9 § om den varaktiga produktionsökningen genomförts

eller den ombyggda anläggningen tagits i drift efter den 31 december 2021.

11 a § Innehavaren av en anläggning som är godkänd för tilldelning av
elcertifikat ska till tillsynsmyndigheten anmäla en sådan produktionsökning
som avses i 11 § andra stycket 2 innan ökningen genomförs.

13 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att den tidpunkt som avses
i 11 § andra stycket 1 och 2 i stället ska infalla en senare dag som Sverige
och Norge kan ha kommit överens om.

1 Prop. 2020/21:16, bet. 2020/21:NU6, rskr. 2020/21:44.
2 Senaste lydelse 2017:813.
3 Senaste lydelse 2017:813.

SFS

2020:963

Publicerad
den

20 november 2020

background image

2

SFS

2020:963

3 kap.
Avslut av elcertifikatskonton med kvarvarande elcertifikat
15 a §
Kontoföringsmyndigheten får avsluta ett elcertifikatskonto och
utan ersättning till kontohavaren ta bort kvarvarande elcertifikat på kontot
om

1. kontohavaren begär det eller lämnar sitt samtycke till åtgärden och

kontot inte innehåller fler än femtio certifikat, eller

2. kontohavaren
a) inte motsätter sig åtgärden,
b) inte har använt kontot under en längre tid och det endast finns ett fåtal

certifikat kvar, och

c) har avregistrerats som kvotpliktig eller inte längre är innehavare av en

anläggning som är godkänd för tilldelning av certifikat.

4 kap.
5 b §
4 Grundtermen ska bestämmas genom att det antal terawattimmar
som anges inom parentes för beräkningsåret divideras med den prognostise-
rade kvotpliktiga elanvändningen för samma år:

� 2020 (26,15 terawattimmar),
� 2021 (23,85 terawattimmar),
� 2022 (24,22 terawattimmar),
� 2023 (24,62 terawattimmar),
� 2024 (25,54 terawattimmar),
� 2025 (27,73 terawattimmar),
� 2026 (30,47 terawattimmar),
� 2027 (35,69 terawattimmar),
� 2028 (36,18 terawattimmar),
� 2029 (36,71 terawattimmar),
� 2030 (36,33 terawattimmar),
� 2031 (34,87 terawattimmar),
� 2032 (33,40 terawattimmar),
� 2033 (31,27 terawattimmar),
� 2034 (29,13 terawattimmar), och
� 2035 (27,73 terawattimmar).

5 f §5 Kvoter för beräkning av kvotplikten ska bestämmas minst vartannat
år till och med 2035. Kvoterna ska bestämmas senast året före det år de ska
träda i kraft.

6 kap.
5 §
En innehavare av en anläggning ska betala en sanktionsavgift till staten
för de elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om tilldelningen
gjorts på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter som lämnats

1. i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 1 §,
2. vid rapportering enligt 2 kap. 3 § andra och tredje styckena, eller
3. i en ansökan om förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §.
En innehavare av en anläggning ska även betala en sanktionsavgift till

staten för sådana elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om

4 Senaste lydelse 2017:813.
5 Senaste lydelse 2017:813.

background image

3

SFS

2020:963

tilldelningen avser en produktionsökning som skulle ha anmälts till tillsyns-
myndigheten enligt 2 kap. 11 a §.

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgift. Avgiften ska be-

räknas enligt 1 § andra stycket. Perioden för beräkning av elcertifikatspriset
ska dock vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett
beslut om sanktionsavgift får inte avse elcertifikat som har tilldelats
anläggningens innehavare mer än två år före tillsynsmyndighetens beslut.

8 § Om en avgift enligt detta kapitel inte har betalats efter betalnings-
uppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får verk-
ställighet enligt utsökningsbalken ske.

8 kap.
2 §
Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol:

1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 2 § första och andra styckena,
2. registrering enligt 3 kap. 3�5 §§,
3. avvisning enligt 3 kap. 7 §,
4. avslag enligt 3 kap. 8 §,
5. rättelse enligt 3 kap. 15 §, och
6. avslut av elcertifikatskonton enligt 3 kap. 15 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.