SFS 2021:670 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2021:670 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat
SFS2021-670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § och rubriken närmast före
2 kap. 4 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska ha följande lydelse.

Särskilda krav för el som produceras med biobränsle
2 kap.
4
§ När el produceras med flytande, fasta eller gasformiga biobränslen, får
elcertifikat tilldelas endast om biobränslena omfattas av ett hållbarhets-
besked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
biobränslen.

För fasta och gasformiga biobränslen gäller första stycket endast om

bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd
effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt
för gasformiga biobränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:185, bet. 2020/21:MJU24, rskr. 2020/21:374.

SFS

2021:670

Publicerad
den

23 juni 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.