SFS 2006:1016 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2006:1016 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
061016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 21 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:113) om elcer-

tifikat

2

dels

att 4 kap. 10 §, 6 kap. 12 § och punkt 3 i övergångsbestämmelserna

skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 4 kap. 4 § skall utgå,

dels

att nuvarande 4 kap. 1�3 §§ skall betecknas 4 kap. 3�5 §§,

dels

att nuvarande 4 kap. 4 § skall betecknas 4 kap. 1 §,

dels

att nuvarande 4 kap. 5�9 §§ skall betecknas 4 kap. 6�10 §§,

dels

att 6 kap. 13�15 §§ skall betecknas 6 kap. 12�14 §§,

dels

att rubrikerna närmast före de nuvarande 4 kap. 1, 8 och 9 §§ skall

sättas närmast före de nya 4 kap. 3, 9 och 10 §§,

dels

att

rubrikerna närmast före de nuvarande 6 kap. 14 och 15 §§ skall

sättas närmast före de nya 6 kap. 13 och 14 §§,

dels

att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 och 5 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 och 3 §§,

6 kap. 6�10 a §§, 7 kap. 1 § samt 8 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att de nya 4 kap. 1, 3�10 §§ och 6 kap. 12�14 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 7�8 och 9�

10 §§, 4 kap. 2 § och 6 kap. 7 a�7 c §§, av följande lydelse,

dels

att det närmast före de nya 2 kap. 7 §, 4 kap. 6 och 7 §§ och 6 kap.

7 a § skall införas nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med använ-

dande av förnybara energikällor och torv (förnybar el). I detta syfte innehål-
ler lagen bestämmelser om dels en rätt för producenter av förnybar el att bli
tilldelade elcertifikat av staten, dels en skyldighet för elleverantörer och
vissa elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning res-
pektive användning av el (kvotplikt).

2 §

4

I denna lag används följande beteckningar med den betydelse som här

anges:

1

Prop. 2005/06:154, bet. 2005/06:NU17, rskr. 2005/06:361.

2

Senaste lydelse av övergångsbestämmelserna 2004:98.

3

Senaste lydelse 2004:98.

4

Senaste lydelse 2004:98.

SFS 2006:1016

Utkom från trycket
den 11 juli 2006

background image

2

SFS 2006:1016

1. förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk en-

ergi, biobränslen och vattenkraft,

2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förny-

bar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produk-

tionsanläggning för förnybar el,

4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av

honom själv eller av någon annan,

5. elintensivt företag: ett företag som bedriver tillverkning och som i

denna process under ett kalenderår använder minst 40 megawattimmar el för
varje miljon kronor av försäljningsvärdet av företagets produktion.

2 kap.

1 §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en enligt 5 §

godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av en el-
ler flera av följande förnybara energikällor:

1. vindkraft,
2. solenergi,
3. vågenergi,
4. geotermisk energi, eller
5. biobränslen.
Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varan-

dra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall de anses som separata
anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om vad som avses med biobränslen i första
stycket 5.

5 §

5

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i

en produktionsanläggning som har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Ett godkännande skall meddelas efter skriftlig ansökan från anläggning-

ens innehavare, om

1. anläggningen uppfyller kraven i 1, 1 a eller 2 § eller innehavaren med-

ges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § eller 9 § första stycket, och

2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som

anges i 4 § första stycket.

Begränsningar i rätten att tilldelas elcertifikat

7 §

För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift

före den 1 maj 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

1. efter utgången av år 2014, om elen produceras med användande av bio-

bränslen eller vindkraft och statligt bidrag till en investering eller ombygg-
nad i anläggningen har getts efter den 15 februari 1998 enligt ett program för
vissa investeringar inom energiområdet, eller

2. i andra fall än de som avses i 1, efter utgången av år 2012.

5

Senaste lydelse 2004:98.

background image

3

SFS 2006:1016

8 §

För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift ef-

ter den 30 april 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

1. när femton år har gått från det att tilldelningen började, eller
2. om tilldelningen har börjat år 2016 eller senare, efter utgången av år

2030.

9 §

Om en tilldelningsperiod till följd av 7, 8 eller 8 a § har löpt ut får till-

synsmyndigheten, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare,
medge denne rätt att tilldelas elcertifikat, om det i fråga om anläggningen
gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anlägg-
ningen skall anses som en ny anläggning. En sådan ansökan om medgivande
skall ske samtidigt med en ny ansökan om godkännande enligt 5 §.

En certifikatberättigad producent som medgetts tilldelning enligt första

stycket har rätt att tilldelas elcertifikat under femton sammanhängande år
från det att den nya tilldelningen började, dock längst till utgången av år
2030.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning skall
anses som ny.

10 §

Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas el-

certifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansö-
kan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som föl-
jer av 7, 8, 8 a eller 9 § andra stycket. En sådan förlängning skall motsvara
den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst
till utgången av år 2030.

3 kap.

2 §

Elcertifikatsregistret skall bestå av certifikatkonton, som skall läggas

upp för certifikatberättigade producenter och för dem som är kvotpliktiga
och har registrerats enligt 4 kap. 7 eller 8 §.

4 kap.

1 §

Kvotpliktiga är

1. elleverantörer som levererar el till elanvändare,
2. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva produce-

rat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och

3. elintensiva företag.

2 §

Den som är kvotpliktig skall den 1 april varje år inneha elcertifikat i

förhållande till sin försäljning respektive användning av el under det föregå-
ende kalenderåret (beräkningsåret).

background image

4

SFS 2006:1016

Kvotpliktens omfattning

3 §

Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av följande tabell.

Beräkningsår

Antal elcertifikat

för kvotplikt

per såld eller
använd MWh el

2003

0,074

2004

0,081

2005

0,104

2006

0,126

2007

0,151

2008

0,163

2009

0,170

2010

0,179

2011

0,156

2012

0,161

2013

0,089

2014

0,094

2015

0,097

2016

0,111

2017

0,111

2018

0,111

2019

0,112

2020

0,112

2021

0,113

2022

0,106

2023

0,094

2024

0,090

2025

0,083

2026

0,075

2027

0,067

2028

0,059

2029

0,050

2030

0,042

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal,

skall antalet avrundas till närmaste heltal. Kvotplikten skall dock alltid om-
fatta minst ett elcertifikat.

Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt skall leverantörens försälj-

ning av el anses motsvara den mängd el som leverantören har fakturerat
elanvändare under beräkningsåret och som inte omfattas av en elanvändares
kvotplikt.

Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt skall den del av använd-

ningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den
mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret.

4 §

Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte följande el.

background image

5

SFS 2006:1016

1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets

funktion (förlustel).

2. El som en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i

enlighet med ett avtal om intrångsersättning. Detta gäller dock bara om leve-
ransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft).

3. El som har använts i tillverkningsprocessen i ett elintensivt företag, så-

vitt avser

a) 50 procent av den använda elen, om elanvändningen är minst

40 megawattimmar men lägre än 50 megawattimmar för varje miljon kronor
av försäljningsvärdet av företagets produktion under beräkningsåret,

b) 75 procent av den använda elen, om elanvändningen är minst

50 megawattimmar men lägre än 60 megawattimmar för varje miljon kronor
av försäljningsvärdet av företagets produktion under beräkningsåret, eller

c) 100 procent av den använda elen, om elanvändningen är minst

60 megawattimmar för varje miljon kronor av försäljningsvärdet av företa-
gets produktion under beräkningsåret.

4. El som en elanvändare själv har producerat och använt, om produk-

tionsanläggningens generator har en märkeffekt om högst 50 kilowatt.

5. El som har använts i produktionen av el (hjälpkraft).

5 §

Om en elanvändare producerar förnybar el för egen användning utan

att bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket iakttas, får det antal elcertifikat
räknas bort från kvotplikten som elanvändaren skulle ha haft rätt till om be-
stämmelsen hade iakttagits, dock bara om den producerade elen deklareras
enligt 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket.

Kvotpliktens inträde

6 §

Kvotplikten inträder

1. när en elleverantör som avses i 1 § 1 börjar leverera elen,
2. när en elanvändare som avses i 1 § 2 börjar använda elen, och
3. när ett elintensivt företag har uppnått den elanvändning som anges i

1 kap. 2 § 5.

Registrering

7 §

Den som är kvotpliktig skall skriftligen anmäla sig hos tillsynsmyndig-

heten senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde.

När anmälan gjorts skall den som anmälan avser registreras hos tillsyns-

myndigheten.

8 §

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att nå-

gon är kvotpliktig utan att ha anmält sig för registrering enligt 7 §, skall
myndigheten registrera denne. Innan en sådan registrering sker, skall den
som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Deklarationsskyldighet

9 §

Den som är kvotpliktig skall senast den 1 mars varje år ge in en dekla-

ration till tillsynsmyndigheten med uppgifter om

background image

6

SFS 2006:1016

1. den sålda eller använda el som skall ligga till grund för beräkningen av

kvotplikten enligt 4 kap. 3 §,

2. det antal elcertifikat som enligt 10 § skall annulleras och, i förekom-

mande fall,

3. sådan elanvändning som avses i 4 § 1�3 eller 5, eller
4. sådan elproduktion som avses i 5 §.

Annullering av elcertifikat

10 §

Kontoföringsmyndigheten skall den 1 april varje år på ett certifikat-

konto annullera det antal elcertifikat som kontohavaren angivit i sin deklara-
tion enligt 9 § 2. Därvid får annullering dock inte ske av elcertifikat

1. som har pantsatts enligt en preliminär eller slutlig registrering på kon-

tot,

2. som har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betal-

ningssäkring, eller

3. som har överlåtits enligt en preliminär registrering på kontot.

5 kap.

1 §

Den som är kvotpliktig skall till staten betala en särskild avgift (kvot-

pliktsavgift), om

1. den kvotpliktige i sin deklaration enligt 4 kap. 9 § 2 eller 6 kap. 7 c §

första stycket har angett ett mindre antal elcertifikat än som omfattas av
kvotplikten, eller

2. i annat fall, det antal elcertifikat som omfattas av kvotplikten enligt en

deklaration enligt 4 kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket inte kunnat an-
nulleras på den kvotpliktiges certifikatkonto.

Avgiften beräknas per certifikat som enligt bestämmelserna i första

stycket inte annullerats på den kvotpliktiges certifikatkonto och uppgår till
150 procent av det volymvägda medelvärdet av certifikatpriset under perio-
den från och med den 1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföl-
jande år. De kvotpliktsavgifter som belöper på åren 2004 och 2005 skall inte
överstiga 175 respektive 240 kronor per elcertifikat.

3 §

Om den kvotpliktige i sin deklaration har lämnat oriktiga eller vilsele-

dande uppgifter av betydelse för kvotpliktens omfattning, får tillsynsmyn-
digheten efter den 1 september besluta om eller ändra ett beslut om kvot-
pliktsavgift. Ett sådant beslut får dock inte meddelas efter utgången av det
femte året efter det kalenderår då beslut skulle ha fattats enligt 2 §.

6 kap.

6 §

Tillsynsmyndigheten skall återkalla ett godkännande av en anläggning

1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkän-

nande enligt 2 kap. 5 §,

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande

uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för inneha-
varens rätt att tilldelas elcertifikat, eller

3. om tilldelningen av elcertifikat har upphört

background image

7

SFS 2006:1016

a) enligt 2 kap. 7, 8 eller 8 a §,
b) efter en sådan ny tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 9 §, eller
c) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §.

7 §

Om elcertifikat har tilldelats anläggningens innehavare på grund av

oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande enligt
2 kap. 5 §, vid rapportering enligt 2 kap. 4 § andra och tredje styckena eller i
en ansökan om en förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § och om upp-
gifterna har haft betydelse för innehavarens rätt att få elcertifikat, skall an-
läggningens innehavare betala en sanktionsavgift till staten för de elcertifi-
kat som felaktigt har tilldelats innehavaren.

Frågor om att ta ut en sådan avgift prövas av tillsynsmyndigheten. Därvid

skall bestämmelserna om kvotpliktsavgift i 5 kap. 1 § andra stycket tilläm-
pas, varvid perioden för beräkning av certifikatpriset skall vara den tolvmå-
nadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett sådant beslut får inte avse
elcertifikat som har tilldelats anläggningens innehavare mer än två år före
tillsynsmyndighetens beslut.

Avregistrering av kvotpliktiga

7 a §

Den som är registrerad som kvotpliktig men som inte levererar el

som avses i 4 kap. 1 § 1, inte använder el som avses i 4 kap. 1 § 2, eller som
inte använder el i en sådan utsträckning som följer av 4 kap. 4 § 3, skall
inom två veckor från det att kvotplikten upphörde skriftligen anmäla det till
tillsynsmyndigheten.

När anmälan gjorts skall den som anmälan avser avregistreras hos till-

synsmyndigheten.

7 b §

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att nå-

gons kvotplikt har upphört och om denne inte har gjort en sådan anmälan
som avses i 7 a § första stycket, skall myndigheten avregistrera denne. Innan
en sådan avregistrering sker, skall den som berörs av åtgärden få tillfälle att
yttra sig.

7 c §

När kvotplikten har upphört skall den som var kvotpliktig senast den

1 mars året efter det beräkningsår då kvotplikten upphörde ge in en slutlig
deklaration. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som anges i 4 kap.
9 §.

Kontoföringsmyndigheten skall den 1 april samma år annullera det antal

elcertifikat som kontohavaren angett i sin slutliga deklaration. Elcertifikat
som anges i 4 kap. 10 § får dock inte annulleras.

8 §

Den som är eller har varit kvotpliktig är skyldig att genom räkenska-

per, anteckningar eller på annat sätt se till att det finns underlag för att full-
göra deklarationsskyldigheten enligt 7 c § första stycket eller 4 kap. 9 §. Så-
dana handlingar skall bevaras i sju år efter utgången av det år då deklara-
tionsskyldigheten förelåg.

9 §

Om den som är deklarationsskyldig enligt 7 c § första stycket eller

4 kap. 9 § inte lämnar deklaration i rätt tid, eller om en deklaration är ofull-

background image

8

SFS 2006:1016

ständig, får tillsynsmyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att
lämna en deklaration eller göra de kompletteringar som behövs. Tillsyns-
myndigheten får också förelägga den deklarationsskyldige att lämna uppgif-
ter och visa upp handlingar i den utsträckning det behövs för kontroll av att
deklarationen är korrekt.

Ett föreläggande får förenas med vite.

10 §

Innehavare av nätkoncession är skyldig att på begäran av tillsyns-

myndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som skett till elanvän-
dare som avses i 4 kap. 1 §. En sådan begäran får förenas med vite.

10 a §

6

Certifikatberättigade producenter samt elleverantörer skall efter

tillsynsmyndighetens begäran lämna de statistikuppgifter som myndigheten
behöver.

En sådan begäran får förenas med vite.

12 §

Om en deklaration enligt 7 c § första stycket eller 4 kap. 9 § inte läm-

nas i rätt tid, skall den deklarationsskyldige betala en förseningsavgift med
1 000 kronor till staten. Tillsynsmyndigheten skall pröva frågor om sådana
avgifter.

En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att lämna deklara-

tion i rätt tid framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som den
deklarationsskyldige inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges
om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

13 §

Om en kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 eller 3 §, en sanktionsavgift

enligt 6 kap. 7 § eller förseningsavgift enligt 12 § inte har betalats efter be-
talningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

14 §

7

En ansökan om godkännande enligt 2 kap. 5 §, en ansökan om för-

längd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §, en anmälan för registrering enligt
4 kap. 7 §, en deklaration enligt 4 kap. 9 §, en anmälan för avregistrering en-
ligt 6 kap. 7 a § första stycket och en slutlig deklaration enligt 6 kap. 7 c §
första stycket samt tillhörande handlingar får överföras elektroniskt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om sådan överföring.

7 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första

stycket eller, såvitt gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § första stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket

lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld, använd eller
producerad el.

6

Senaste lydelse 2004:98.

7

Senaste lydelse av tidigare 15 § 2004:98.

background image

9

SFS 2006:1016

�r ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, skall dömas till

fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

8 kap.

1 §

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol:

1. godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 5 §,
2. ny eller förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 eller 10 §,
3. registrering enligt 4 kap. 8 §,
4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 §,
8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
9. avregistrering enligt 6 kap. 7 b §,
10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

2 §

Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol:

1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 4 §,
2. registrering på ett certifikatkonto enligt 3 kap. 6, 7 eller 9 §,
3. avvisning enligt 3 kap. 12 §,
4. avslag på ansökan enligt 3 kap. 14 §,
5. rättelse enligt 3 kap. 16 §,
6. avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204), och

7. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 10 § och 6 kap. 7 c § andra

stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. En elleverantör som vid lagens ikraftträdande har ett gällande avtal om

elpris har, så länge avtalet gäller, rätt att av elanvändaren ta ut en ersättning
som motsvarar leverantörens kostnad för inköp av elcertifikat för den el som
sålts till elanvändaren.

3. Tillsynsmyndigheten skall senast den 28 februari 2007 avregistrera så-

dana elanvändare som till följd av 4 kap. 6 § andra stycket i dess äldre ly-
delse var registrerade för att hantera kvotplikten. Om en sådan elanvändare
har betalat en avgift enligt 6 kap. 12 § i dess äldre lydelse avseende beräk-
ningsåret 2007, skall tillsynsmyndigheten återbetala avgiften. �ven om en
sådan avregistrering har gjorts, skall elanvändaren senast den 1 mars 2007
ge in en sådan slutlig deklaration som avses i 6 kap. 7 c § första stycket.

4. En elanvändare som den 1 januari 2007 omfattas av skyldigheten att

anmäla sig för registrering enligt 4 kap. 7 § första stycket eller att anmäla sig
för avregistrering enligt 6 kap. 7 a § första stycket skall göra en sådan anmä-
lan senast den 31 januari 2007.

background image

10

SFS 2006:1016

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.