SFS 2006:1589 Lag om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2006:1589 Lag om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
061589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen
(2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7, 9 och 10 §§, 4 kap. 3 §

samt 6 kap. 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat i stället för deras lydelse en-
ligt lagen (2006:1016) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

7 § För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift
före den 1 maj 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

1. efter utgången av år 2014, om elen produceras med användande av bio-

bränslen, vindkraft eller vattenkraft och statligt bidrag till en investering
eller ombyggnad i anläggningen har getts efter den 15 februari 1998 enligt
ett program för vissa investeringar inom energiområdet, eller

2. i andra fall än de som avses i 1, efter utgången av år 2012.

9 § Om en tilldelningsperiod till följd av 7 eller 8 § har löpt ut får tillsyns-
myndigheten, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare,
medge denne rätt att tilldelas elcertifikat, om det i fråga om anläggningen
gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anlägg-
ningen skall anses som en ny anläggning. En sådan ansökan om medgivande
skall ske samtidigt med en ny ansökan om godkännande enligt 5 §.

En certifikatberättigad producent som medgetts tilldelning enligt första

stycket har rätt att tilldelas elcertifikat under femton sammanhängande år
från det att den nya tilldelningen började, dock längst till utgången av år
2030.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning skall
anses som ny.

10 § Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas el-
certifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansö-
kan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som
följer av 7, 8 eller 9 § andra stycket. En sådan förlängning skall motsvara
den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst
till utgången av år 2030.

1 Prop. 2006/07:1, utg.omr. 21, bet. 2006/07:NU3, rskr. 2006/07:78.

SFS 2006:1589

Utkom från trycket
den 9 januari 2007

background image

2

SFS 2006:1589

4 kap.

3 § Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av följande tabell.

Beräkningsår

Antal elcertifikat

för kvotplikt

per såld eller använd MWh el

2003

0,074

2004

0,081

2005

0,104

2006

0,126

2007

0,151

2008

0,163

2009

0,170

2010

0,179

2011

0,179

2012

0,179

2013

0,089

2014

0,094

2015

0,097

2016

0,111

2017

0,111

2018

0,111

2019

0,112

2020

0,112

2021

0,113

2022

0,106

2023

0,094

2024

0,090

2025

0,083

2026

0,075

2027

0,067

2028

0,059

2029

0,050

2030

0,042

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal,

skall antalet avrundas till närmaste heltal. Kvotplikten skall dock alltid om-
fatta minst ett elcertifikat.

Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt skall leverantörens försälj-

ning av el anses motsvara den mängd el som leverantören har fakturerat
elanvändare under beräkningsåret och som inte omfattas av en elanvändares
kvotplikt.

Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt skall den del av använd-

ningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den
mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret.

6 kap.

6 § Tillsynsmyndigheten skall återkalla ett godkännande av en anläggning

background image

3

SFS 2006:1589

1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett god-

kännande enligt 2 kap. 5 §,

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande

uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för inne-
havarens rätt att tilldelas elcertifikat, eller

3. om tilldelningen av elcertifikat har upphört
a) enligt 2 kap. 7 eller 8 §,
b) efter en sådan ny tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 9 §, eller
c) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.