SFS 2010:490 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2010:490 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
100490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8, 9 och 10 §§ samt 4 kap.

3 § lagen (2003:113) om elcertifikat ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

2

För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift

efter den 30 april 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

1. när femton år har gått från det att tilldelningen började, eller
2. om tilldelningen har börjat år 2021 eller senare, efter utgången av år

2035.

9 §

3

För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i 1 § tredje

stycket och 2 § tredje stycket har producenten inte rätt att tilldelas elcertifi-
kat när femton år har gått från den dag då produktionen av förnybar el ökade.
Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

För anläggningar som avses i 3 a § har producenten inte rätt att tilldelas

elcertifikat när femton år har gått från den dag då anläggningen, enligt
tillsynsmyndighetens beslut om godkännande enligt 5 §, är att anse som ny.
Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 §

tredje stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a § kommer in till tillsynsmyndighe-
ten efter det att anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats en-
ligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat endast tilldelas från tillsynsmyndighetens
nya beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat.

10 §

4

Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas el-

certifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansö-
kan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som föl-
jer av 7, 8 eller 9 §. En sådan förlängning ska motsvara den tid producenten
har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av år
2035.

1 Prop. 2009/10:133, bet. 2009/10:NU16, rskr. 2009/10:279.

2 Senaste lydelse 2006:1016.

3 Senaste lydelse 2009:269.

4 Senaste lydelse 2009:269.

SFS 2010:490

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:490

4 kap.

3 §

5

Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av följande tabell.

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal,

ska antalet avrundas till närmaste heltal. Kvotplikten ska dock alltid omfatta
minst ett elcertifikat.

5 Senaste lydelse 2006:1589.

Beräkningsår för kvotplikt

Antal elcertifikat per såld eller
använd MWh el

2003

0,074

2004

0,081

2005

0,104

2006

0,126

2007

0,151

2008

0,163

2009

0,170

2010

0,179

2011

0,179

2012

0,179

2013

0,135

2014

0,142

2015

0,143

2016

0,144

2017

0,152

2018

0,168

2019

0,181

2020

0,195

2021

0,190

2022

0,180

2023

0,170

2024

0,161

2025

0,149

2026

0,137

2027

0,124

2028

0,107

2029

0,092

2030

0,076

2031

0,061

2032

0,045

2033

0,028

2034

0,012

2035

0,008

background image

3

SFS 2010:490

Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt ska leverantörens försälj-

ning av el anses motsvara den mängd el som leverantören har fakturerat
elanvändare under beräkningsåret och som inte omfattas av en elanvändares
kvotplikt.

Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt ska den del av användning-

en som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den
mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.