SFS 2018:1449 Lag om ändring i lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el

SFS2018-1449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:710) om certifiering av

stamnätsföretag för el

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2011:710) om
certifiering av stamnätsföretag för el samt 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 2 §§,
3 kap. 5–7 och 9 §§, 4 kap. 5 § och 5 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Lag (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el
1 kap.
1 §
I denna lag finns bestämmelser om certifiering av transmissionsnäts-
företag.

Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1228/2003.

2 kap.
1 §
Ett nätföretag får inte bedriva överföring av el för annans räkning ge-
nom ett transmissionsnät utan certifiering enligt denna lag.

2 § Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser att bedriva
överföring av el för annans räkning genom ett transmissionsnät om kraven i
3 kap. 1 a och 1 f–1 j §§ ellagen (1997:857) är uppfyllda.

I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som kontrolleras av

eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje
land, krävs vidare att en certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning
i någon medlemsstat i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när det gäller en sådan person
eller ett sådant företag som avses i andra stycket.

3 kap.
5 §
Ett certifierat transmissionsnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla
planerade transaktioner som har betydelse för bedömningen av om företaget
uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f–1 j §§ ellagen (1997:857).

1 Prop. 2017/18:237, bet. 2017/18:NU23, rskr. 2017/18:412.

SFS

2018:1449

Publicerad
den

6 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1449

6 § Nätmyndigheten ska ompröva en certifiering

1. efter en anmälan enligt 5 §,
2. efter en begäran från Europeiska kommissionen, eller
3. om det annars finns anledning att anta att ett transmissionsnätsföretag

inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f–1 j §§ ellagen (1997:857).

7 § Nätmyndigheten ska återkalla en certifiering, om transmissionsnäts-
företaget inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f–1 j §§ ellagen
(1997:857).

9 § Europeiska kommissionen och nätmyndigheten får begära att från ett
transmissionsnätsföretag eller ett företag som producerar eller handlar med
el få de upplysningar och få ta del av de handlingar som de anser behövas
för att förutsättningarna för certifiering ska kunna bedömas.

4 kap.
5 §
Ett transmissionsnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla omstän-
digheter som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kon-
troll över transmissionsnätsföretaget eller transmissionsnätet.

5 kap.
1 §
Nätmyndigheten utövar tillsyn över att transmissionsnätsföretag följer
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.