SFS 2022:599 Lag om ändring i lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

SFS2022-599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:710) om certifiering av

transmissionsnätsföretag för el

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap.
1 och 4–8 §§ och 4 kap. 1–3 och 5 §§, rubriken till 4 kap. och rubrikerna
närmast före 1 kap. 2 § och 3 kap. 1 § lagen (2011:710) om certifiering av
transmissionsnätsföretag för el3 ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
4 I denna lag finns bestämmelser om certifiering av transmissionsnäts-
företag.

Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 51 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre mark-
naden för el (EU:s elmarknadsförordning).

Ord och uttryck i lagen
2 §
Ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i
ellagen (1997:857).

Med tredjeland avses ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES-området).

2 kap.
2 §
5 Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser att bedriva
transmission, om kraven i 3 kap. 12 och 30–36 §§ ellagen (1997:857) är
uppfyllda.

I fråga om en person från ett tredjeland, eller ett företag som kontrolleras

av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från ett
tredjeland, krävs vidare att en certifiering inte äventyrar en trygg energi-
försörjning i någon medlemsstat i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när det gäller en sådan person
eller ett sådant företag som avses i andra stycket.

1 Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2018:1449.
4 Senaste lydelse 2018:1449.
5 Senaste lydelse 2018:1449.

SFS

2022:599

Publicerad
den

31 maj 2022

background image

SFS

2022:599

2

3 kap.
Anknytning till ett tredjeland
1 §
Om certifiering begärs av en person från ett tredjeland eller ett företag
som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera
personer från ett tredjeland, gäller 4 kap. i stället för detta kapitel.

4 § Av artikel 51.2 i EU:s elmarknadsförordning framgår att nätmyndig-
heten ska anta sitt slutliga beslut i fråga om certifiering inom två månader
efter mottagandet av ett yttrande från Europeiska kommissionen och att nät-
myndighetens beslut och kommissionens yttrande ska offentliggöras till-
sammans.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att upp-

hävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

5 §6 Ett certifierat transmissionsnätsföretag ska till nätmyndigheten anmä-
la planerade transaktioner som har betydelse för bedömningen av om före-
taget uppfyller kraven i 3 kap. 12 och 30–36 §§ ellagen (1997:857).

6 §7 Nätmyndigheten ska ompröva en certifiering

1. efter en anmälan enligt 5 §,
2. efter en begäran från Europeiska kommissionen, eller
3. om det annars finns anledning att anta att ett transmissionsnätsföretag

inte uppfyller kraven i 3 kap. 12 och 30–36 §§ ellagen (1997:857).

7 §8 Nätmyndigheten ska återkalla en certifiering, om transmissionsnäts-
företaget inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 12 och 30–36 §§ ellagen
(1997:857).

8 § Ett omprövningsärende ska handläggas skyndsamt. Om nätmyndig-
heten inte har meddelat ett beslut i ärendet inom fyra månader från det att en
anmälan enligt 5 § eller en begäran från Europeiska kommissionen kom in
till myndigheten, ska certifieringen anses bestå.

Om certifieringen inte återkallas vid en prövning enligt första stycket, ska

nätmyndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Europeiska kommissionen
och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter i ärendet.

I artikel 51.2 i EU:s elmarknadsförordning finns bestämmelser som gäller

nätmyndighetens slutliga beslut i omprövningsärendet.

4 kap. Certifiering i förhållande till ett tredjeland
1 §
Om certifiering begärs av en person från ett tredjeland eller ett företag
som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera
personer från ett tredjeland, ska nätmyndigheten anta ett utkast till beslut i
certifieringsfrågan inom fyra månader från det att en fullständig ansökan
kom in till myndigheten.

Nätmyndigheten ska utan dröjsmål skicka utkastet till Europeiska kom-

missionen tillsammans med all relevant information i ärendet.

2 § Nätmyndigheten ska begära ett yttrande från Europeiska kommissio-
nen om huruvida

6 Senaste lydelse 2018:1449.
7 Senaste lydelse 2018:1449.
8 Senaste lydelse 2018:1449.

background image

SFS

2022:599

3

1. den verksamhet som certifieringen avser uppfyller kraven i 3 kap. 12

och 30–36 §§ ellagen (1997:857), och

2. en certifiering kan äventyra en trygg energiförsörjning till Europeiska

unionen.

3 § Nätmyndigheten ska meddela ett slutligt beslut i frågan om certifiering
inom fyra månader från det att Europeiska kommissionen har tagit emot en
begäran enligt 2 §. Om kommissionen, när den utarbetar sitt yttrande, begär
in synpunkter från Acer, en medlemsstat eller berörd part, ska tiden i stället
vara sex månader.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att upp-

hävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

5 §9 Ett transmissionsnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla omstän-
digheter som kan leda till att en eller flera personer från ett tredjeland får
kontroll över transmissionsnätsföretaget eller transmissionsnätet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

9 Senaste lydelse 2018:1449.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.