SFS 2011:710 Lag om certifiering av stamnätsföretag för el

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el / SFS 2011:710 Lag om certifiering av stamnätsföretag för el
110710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om certifiering av stamnätsföretag för el;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om certifiering av stamnätsföretag.

Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1228/2003

3.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som

i ellagen (1997:857).

Med tredje land avses länder utanför Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES-området).

Beslutande myndighet

3 §

Frågor om certifiering enligt denna lag prövas av nätmyndigheten.

2 kap. Krav på certifiering

1 §

Ett stamnätsföretag får inte bedriva överföring av el i stamledningar

utan certifiering enligt denna lag.

2 §

Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser att bedriva

överföring av el i stamledningar om kraven i 3 kap. 1 a och 1 f�1 j §§ ellagen
(1997:857) är uppfyllda.

1 Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

3 EUT L 211, 14.8.2009, s. 15 (Celex 32009R0714).

SFS 2011:710

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:710

I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som kontrolleras av

eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje
land, krävs vidare att en certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning
i någon medlemsstat i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när det gäller en sådan person
eller ett sådant företag som avses i andra stycket.

3 kap. Certifiering i förhållande till EES-området

Anknytning till tredje land

1 §

Om certifiering begärs av en person från tredje land eller ett företag

som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera
personer från tredje land, gäller bestämmelserna i 4 kap. i stället för bestäm-
melserna i detta kapitel.

Inledande prövning

2 §

En fråga om certifiering ska behandlas skyndsamt. Om nätmyndig-

heten inte har meddelat ett beslut i frågan inom fyra månader från det att en
fullständig ansökan kom in till myndigheten, ska myndigheten anses ha
beviljat certifiering.

En certifiering ska gälla först från det att nätmyndigheten har meddelat ett

sådant slutligt beslut som avses i 4 §.

3 §

Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla en certifiering enligt 2 § till

Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla relevanta upp-
gifter om certifieringen.

Nätmyndighetens slutliga beslut

4 §

Av artikel 3.2 i förordning (EG) nr 714/2009 framgår att nätmyndig-

heten ska anta sitt slutliga beslut i fråga om certifiering inom två månader
efter mottagandet av ett yttrande från Europeiska kommissionen och att nät-
myndighetens beslut och kommissionens yttrande ska offentliggöras tillsam-
mans.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att ändras

eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

Omprövning av certifiering

5 §

Ett certifierat stamnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla plane-

rade transaktioner som har betydelse för bedömningen av om företaget upp-
fyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f�1 j §§ ellagen (1997:857).

6 §

Nätmyndigheten ska ompröva en certifiering

1. efter en anmälan enligt 5 §,
2. efter en begäran från Europeiska kommissionen, eller

background image

3

SFS 2011:710

3. om det annars finns anledning att anta att ett stamnätsföretag inte upp-

fyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f�1 j §§ ellagen (1997:857).

7 §

Nätmyndigheten ska återkalla en certifiering, om stamnätsföretaget

inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f�1 j §§ ellagen (1997:857).

8 §

Ett omprövningsärende ska handläggas skyndsamt. Om nätmyndig-

heten inte har meddelat ett beslut i ärendet inom fyra månader från det att en
anmälan enligt 5 § eller en begäran från Europeiska kommissionen kom in
till myndigheten, ska certifieringen anses bestå.

Om certifieringen inte återkallas vid en prövning enligt första stycket, ska

nätmyndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Europeiska kommissionen
och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter i ärendet.

I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 714/2009 finns bestämmelser som gäller

nätmyndighetens slutliga beslut i omprövningsärendet.

Begäran om uppgifter

9 §

Europeiska kommissionen och nätmyndigheten får begära att från ett

stamnätsföretag eller ett företag som bedriver produktion av eller handel
med el få de upplysningar och få ta del av de handlingar som de anser behö-
vas för att förutsättningarna för certifiering ska kunna bedömas.

4 kap. Certifiering i förhållande till tredje land

Inledande prövning

1 §

Om certifiering begärs av en person från tredje land eller ett företag

som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera
personer från tredje land, ska nätmyndigheten anta ett utkast till beslut i cer-
tifieringsfrågan inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom
in till myndigheten.

Nätmyndigheten ska utan dröjsmål skicka utkastet till Europeiska kom-

missionen tillsammans med all relevant information i ärendet.

2 §

Nätmyndigheten ska begära ett yttrande från Europeiska kommis-

sionen om huruvida

1. den verksamhet som certifieringen avser uppfyller kraven i 3 kap. 1 a

och 1 f�1 j §§ ellagen (1997:857), och

2. en certifiering kan äventyra en trygg energiförsörjning till Europeiska

unionen.

Nätmyndighetens slutliga beslut

3 §

Nätmyndigheten ska meddela ett slutligt beslut i frågan om certifiering

inom fyra månader från det att Europeiska kommissionen har tagit emot en
begäran enligt 2 §. Om kommissionen, när den utarbetar sitt yttrande, begär
in synpunkter från byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, en
medlemsstat eller berörd part, ska tiden i stället vara sex månader.

background image

4

SFS 2011:710

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att ändras

eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

4 §

En certifiering ska gälla från det att nätmyndigheten har meddelat

beslut enligt 3 §.

Omprövning av certifiering

5 §

Ett stamnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla omständigheter

som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över
stamnätsföretaget eller stamnätet.

6 §

Nätmyndigheten ska ompröva certifieringen efter en anmälan enligt 5 §.

I ett omprövningsärende ska 1�3 §§ tillämpas. Det som föreskrivs där om

ansökan ska då i tillämpliga delar gälla i fråga om en anmälan enligt 5 §.

7 §

Nätmyndigheten ska återkalla en certifiering om kraven enligt 2 kap.

2 § inte längre är uppfyllda.

5 kap. Tillsyn och överklagande

Tillsyn

1 §

Nätmyndigheten utövar tillsyn över att stamnätsföretag följer denna lag.

2 §

Nätmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

denna lag ska följas. Ett föreläggande får förenas med vite.

�verklagande

3 §

Följande beslut av nätmyndigheten får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol:

1. beslut att inte bevilja certifiering enligt 3 kap.,
2. beslut att återkalla en certifiering enligt 3 kap., och
3. beslut om föreläggande enligt 2 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

4 §

Nätmyndighetens beslut enligt 4 kap. att inte bevilja certifiering eller

att återkalla en certifiering får överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § andra stycket, 3 kap. 1 §, 4 kap. och 5 kap.

4 § tillämpas i ärenden där ansökan eller anmälan kommer in till nätmyndig-
heten efter den 2 mars 2013.

3. Ett stamnätsföretag får fortsätta att bedriva överföring av el i stam-

ledningar till och med utgången av augusti månad 2011 eller, om företaget
har ansökt om certifiering före den tidpunkten, till dess att ett slutligt beslut i
frågan om certifiering har vunnit laga kraft trots att kravet i 2 kap. 1 § inte är
uppfyllt.

background image

5

SFS 2011:710

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.