SFS 2014:247 Lag om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag / SFS 2014:247 Lag om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag
140247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av
vissa naturgasföretag;

utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 2 kap. 1 och 2 §§

lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag ska ha följande
lydelse.

1 kap.

1 § I denna lag finns bestämmelser om certifiering av transmissionsnätsope-
ratörer. Det som sägs i lagen om en transmissionsnätsoperatör gäller även den
som har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls
mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska naturgassystemet.

Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för
tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG)
nr 1775/2005.

2 kap.

1 § En transmissionsnätsoperatör får inte bedriva överföring av naturgas i
en högtrycksledning eller ett nät som i huvudsak består av högtrycksledningar
utan certifiering enligt denna lag. Detta gäller inte högtrycksledning som hu-
vudsakligen används i samband med lokal distribution av naturgas.

�ven den som har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt

upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska natur-
gassystemet ska vara certifierad.

2 § Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser att bedriva över-
föring av naturgas i högtrycksledning eller har det övergripande ansvaret för
att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i
det västsvenska naturgassystemet, om kraven i 3 kap. 2�2 d §§ naturgaslagen
(2005:403) är uppfyllda.

I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som kontrolleras av

eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje
land, krävs vidare att en certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning i
någon medlemsstat i Europeiska unionen.

1 Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209.

SFS 2014:247

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:247

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när det gäller en sådan person
eller ett sådant företag som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.