SFS 2012:838 Lag om certifiering av vissa installatörer

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet / SFS 2012:838 Lag om certifiering av vissa installatörer
120838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om certifiering av vissa installatörer;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 §

Frivillig certifiering får ske i fråga om installatörer av

1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa,
2. solcells- och solvärmesystem,
3. system för ytnära jordvärme, eller
4. värmepumpar.

2 §

Certifiering ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i sam-
band med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
339/93 samt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Certi-
fiering får också göras av den som uppfyller motsvarande krav enligt
bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka typer av de anläggningar som anges i 1 §, som ska omfattas av

certifieringssystemet,

2. de krav som ska vara uppfyllda för att bli ackrediterad enligt 2 §, och
3. de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:32, bet. 2012/13:NU9, rskr. 2012/13:69.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

SFS 2012:838

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.