SFS 2014:273 Lag om ändring i lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet / SFS 2014:273 Lag om ändring i lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer
140273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:838) om certifiering av
vissa installatörer;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2012:838) om certi-

fiering av vissa installatörer

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

1 §

Syftet med denna lag är att införa system för frivillig certifiering av

vissa tjänster på energiområdet.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka energitjänster som ska omfattas av system för frivillig
certifiering och den närmare utformningen av sådana system.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt rå-
dets direktiv 2013/18/EU samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen
enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

SFS 2014:273

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.