SFS 2018:852 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion / SFS 2018:852 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
SFS2018-852.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:363) om kontrol av ekologisk

produktion
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2013:363) om kontroll av

ekologisk produktion ska ha följande lydelse.

7 § Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första

stycket tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut,

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till, och

�

36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:852

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.