SFS 1995:551 Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion / SFS 1995:551 Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
SFS 1995_551 Lag om EG_s förordning om ekologiskt framställda produkter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:551

Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om EG: s förordning om ekologiskt framställda
produkter;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den

24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgif-
ter därom på jordbruksprodukter och livsmedel2.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter som får finnas som komplettering till rådets förordning
(EEG) nr 2092/91.

Tillsyn

3 § Tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2092/91
och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon

annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gäller även den myndighet

till vilken tillsyn har överlåtits.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överläm-

na till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att utöva sådan

tillsyn som avses i första stycket.

4 § För tillsynen har en tillsynsmyndighet och ett enskilt kontrollorgan

rätt att få

1. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där jordbrukspro-

dukter och livsmedel framställs eller där sådana varor hanteras.

2. de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Rätten till tillträde gäller dock inte bostäder.

5 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att rådets förordning (EEG) nr 2092/91, denna lag och före-
skrifter meddelade med stöd av lagen skall följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut

vite.

Att ett enskilt kontrollorgan får förbjuda att vissa produkter marknads-

förs följer av rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att särskilda avgifter tas ut för tillsynen.

1

Prop. 1994/95: 175, bet. 1994/95: JoU19, rskr. 1994/95:335.

2

EGT nr L 198, 22.07.91, s. 1 (Celex 391R2092).

970

background image

SFS 1995:551

Straff

7 § Till böter döms den leverantör som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av artikel 9.9 b i

rådets förordning (EEG) nr 2092/91 och som innebär att produkter inte får
marknadsföras med uppgift om att de är ekologiskt framställda eller att de
omfattas av EG: s kontrollsystem för ekologisk odling.

Detsamma gäller den leverantör som använder påskrift om att en pro-

dukt omfattas av EG: s kontrollsystem för ekologisk odling trots att leve-
rantörens tillstånd att använda sådan påskrift har återkallats.

I ringa fall döms inte till ansvar.

8 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud
döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

�verklagande

9 § En statlig myndighets beslut i ett särskilt fall enligt rådets förordning
(EEG) nr 2092/91, denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av
lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett
beslut i ett till myndigheten överklagat ärende som rör rådets förordning
(EEG) nr 2092/91.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Genom lagen upphävs lagen

(1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt fram-
ställda.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

MARGARETA WINBERG

(Jordbruksdepartementet)

971

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.