SFS 2021:174 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion / SFS 2021:174 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
SFS2021-174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk

produktion

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:363) om kontroll
av ekologisk produktion

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att 1, 2, 3, 7�12, 16�18, 21, 26 och 28 §§ och rubrikerna närmast före

2 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 6 och 12 a §§, och närmast

före 1 a, 6 och 12 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § Denna lag kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2092/91, och

2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör

ekologisk produktion,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG)
nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009
och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll), och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU)

2017/625.

Ord och uttryck
1 a §
Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet betyder
i denna lag samma sak som i förordning (EU) 2017/625.

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.

SFS

2021:174

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


2 § Offentlig kontroll utövas av Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk,
andra statliga myndigheter och kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

3 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive
ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utföra offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet till ett sådant kontrollorgan som avses i
artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.

I fråga om åtgärder då regelverket inte följs eller vid sådan misstanke får

ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt att

1. återkalla ett utfärdat certifikat,
2. besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett

parti eller en produktionsomgång enligt artikel 30.1 första stycket i rådets
förordning (EG) nr 834/2007, eller

3. besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring enligt artikel

91 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Tystnadsplikt


6 §2 Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes.
Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

7 §3 Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första
stycket ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.


2 Tidigare 6 § upphävd genom 2018:581.
3 Senaste lydelse 2018:852.

2021:174

background image

SFS

3

8 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har rätt att, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet, på begäran få

1. upplysningar,
2. ta del av handlingar,
3. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning

till verksamheten, och

4. göra undersökningar och ta prover i områden, lokaler och andra

utrymmen som har anknytning till verksamheten.

Första stycket gäller även för Europeiska kommissionen och för

inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

9 § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i artikel 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Förelägganden


10 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får
Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket
anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas.

11 § Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § eller
vad som särskilt anges i 10 § får en kontrollmyndighet besluta de
förelägganden som behövs för att EU-förordningarna, de beslut som har
meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av lagen ska följas.

12 § En kontrollmyndighet får besluta att förena ett föreläggande enligt
någon av de EU-förordningar som anges i 1 § eller ett föreläggande enligt
11 § med vite.

Kontrollmyndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att medverka

i en utredning av en gärning som kan leda till straff eller sanktionsavgift för
honom eller henne.

Rapporteringssystem för överträdelser


12 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av statliga

förvaltningsmyndigheter.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för offentlig kontroll

och annan offentlig verksamhet, och

2021:174

background image

SFS

4

2. grunderna för hur avgifterna ska beräknas.

18 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun
att ta ut avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

21 § Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som
omfattas av ett föreläggande om vite, om överträdelsen ligger till grund för
en ansökan om utdömande av vitet.

26 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
2. särskilda ekologiska produktionsregler,
3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter

till en kontrollmyndighet,

5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet

som har delegerat uppgiften, och

6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin

verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan

att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

28 § Beslut av ett kontrollorgan enligt de EU-förordningar som anges i 1 §
och enligt denna lag får överklagas till länsstyrelsen i det län där
kontrollorganet har sitt säte.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:270.

2021:174

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.