SFS 2021:893 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion / SFS 2021:893 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
SFS2021-893.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk

produktion

Utfärdad den 7 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:363) om kontroll
av ekologisk produktion

dels att 27 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 7, 19, 26 och 30 §§ ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30

maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2018/848.
Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör

ekologisk produktion,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU)

2017/625.

3 §3 I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns
bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen
och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras
till ett sådant kontrollorgan som avses i förordningarna.

1 Prop. 2020/21:187, bet. 2021/22:MJU3, rskr. 2021/22:5.
2 Senaste lydelse 2021:174.
3 Senaste lydelse 2021:174.

SFS

2021:893

Publicerad
den

13 oktober 2021

background image

SFS

2021:893

2

7 §4 Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan ska följande bestäm-
melser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till,

� 35 § om när beslut får verkställas,
� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

19 § En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 34.1 och
34.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 inte har
anmält sin verksamhet.

Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är

oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det
särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgifts-

skyldige inte kunnat göra det som han eller hon varit skyldig att göra och
inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den

avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat
påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen.
Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

26 §5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
2. särskilda ekologiska produktionsregler,
3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter

till en kontrollmyndighet,

5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet

som har delegerat uppgiften, och

6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin

verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

30 § Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar
som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Om en länsstyrelse har ändrat ett beslut som har fattats av ett

kontrollorgan får beslutet överklagas av den myndighet som har överlämnat
uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till
kontrollorganet.

4 Senaste lydelse 2021:174.
5 Senaste lydelse 2021:174. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

background image

SFS

2021:893

3

Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en

länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den
myndighet som överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart sedan
handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.