SFS 2013:385 Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter / SFS 2013:385 Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
130385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel
med grossistenergiprodukter;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om in-
tegritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi

2.

I förordningen finns bestämmelser om förbud mot insiderhandel, skyldig-

het att offentliggöra insiderinformation, förbud mot otillbörlig marknads-
påverkan, rapporteringsskyldighet och tillsyn över grossistmarknaderna för
energi.

2 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller de definitioner som finns i förord-

ning (EU) nr 1227/2011.

Straffansvar m.m.

3 §

Den som bryter mot något av förbuden mot insiderhandel i artikel 3.1 a

och c i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter

är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 §

Den som av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot insiderhandel

i artikel 3.1 a och c i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till böter eller fäng-
else i högst ett år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

5 §

Den som bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel

3.1 b i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst ett
år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte

till ansvar.

1 Prop. 2012/13:122, bet. 2012/13:NU18, rskr. 2012/13:248.

2 EUT L 326, 8.12.2011, s. 1 (Celex 32011R1227).

SFS 2013:385

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:385

6 §

Den som bryter mot förbudet att bedriva, eller försöka bedriva, otillbör-

lig marknadspåverkan i artikel 5 i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till
fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga

omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader
och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 §

Den som av oaktsamhet bryter mot förbudet att bedriva otillbörlig mark-

nadspåverkan i artikel 5 i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till böter eller
fängelse i högst ett år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

8 §

Den som har rapporterat enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1227/

2011 får inte röja för den som rapporteringen avser eller för någon utomstå-
ende att rapportering har skett.

9 §

Den som har rapporterat enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1227/

2011 får inte hållas ansvarig för att ha brutit mot någon tystnadsplikt, om den
som rapporterat hade anledning att räkna med att rapportering borde ske.

10 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter sin rapporte-

ringsskyldighet enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1227/2011 eller bryter
mot meddelandeförbudet enligt 8 § döms till böter.

11 § Utbyte av brott enligt 3�7 §§ ska förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.

Tillsynsmyndighet

12 §

Tillsynsmyndighet är den myndighet som regeringen utsett enligt

1 kap. 7 § ellagen (1997:857).

Tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter

13 §

Tillsynsmyndigheten fullgör de uppgifter som ankommer på den natio-

nella tillsynsmyndigheten enligt förordning (EU) nr 1227/2011 och övervakar
att

1. förordningen, delegerade akter och genomförandeakter som antagits på

grundval av förordningen följs, och

2. denna lag och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen följs.

14 §

Tillsynsmyndigheten ska anmäla till åklagare när det finns anledning

att anta att en överträdelse av förbuden i artikel 3 eller 5 i förordning (EU) nr
1227/2011 har begåtts. Detsamma gäller i fråga om överträdelse av rapporte-
ringsskyldigheten i artikel 15 eller brott mot meddelandeförbudet enligt 8 §.

15 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt 13 § får tillsynsmyndigheten före-

lägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller

annat,

background image

3

SFS 2013:385

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig för

förhör på tid och plats som myndigheten bestämmer.

Ett föreläggande enligt första stycket 1 får inte avse en handling vars inne-

håll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får
höras som vittne om innehållet och som innehas av advokaten eller biträdet
eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.

Ett föreläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat

inte bestäms. Föreläggandet får förenas med vite.

16 § Tillsynsmyndigheten får när det är nödvändigt genomföra en under-
sökning hos en marknadsaktör.

17 § Den som är uppgiftsskyldig eller föremål för undersökning enligt
denna lag får inte betungas onödigt.

18 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att
se till att bestämmelserna i förordning (EU) nr 1227/2011 och genomförande-
akter som antagits på grundval av förordningen följs.

Ett föreläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat

inte bestäms. Föreläggandet får förenas med vite.

Avgifter

19 § För att finansiera tillsynsmyndighetens uppgifter enligt denna lag ska
marknadsaktörer som är registrerade hos tillsynsmyndigheten enligt artikel 9 i
förordning (EU) nr 1227/2011 betala avgifter. Regeringen får meddela före-
skrifter om sådana avgifter.

�verklagande

20 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Tillsynsmyndighetens beslut enligt 14 § får inte över-
klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNIE L��F
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.