SFS 2014:266 Lag om energikartläggning i stora företag

140266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om energikartläggning i stora företag;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora före-

tag.

Ord och uttryck

2 §

I denna lag betyder

energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster,

varor eller energi och insatsen av energi,

energikartläggning: ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om

den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggna-
der, en industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning
eller en kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för
att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera om resultaten,

energiledningssystem: beståndsdelar i en plan som anger energieffektivi-

tetsmål och en strategi för att nå det målet,

förbättrad energieffektivitet: en ökning av energieffektiviteten som ett

resultat av tekniska, beteendemässiga eller ekonomiska förändringar,

stora företag: företag som sysselsätter minst 250 personer och som har en

årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som
överstiger 43 miljoner euro per år; företag ska definieras enligt avdelning I i
bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003
om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Skyldighet att göra energikartläggningar

3 §

I stora företag ska en energikartläggning göras senast den 5 december

2015 och därefter minst vart fjärde år efter den föregående kartläggningen.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:266

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:266

4 §

I stora företag som har ett miljöledningssystem eller ett energilednings-

system behöver inte en energikartläggning enligt 3 § göras om

1. systemet har certifierats enligt föreskrifter som har meddelats i anslut-

ning till denna lag, och

2. det inom systemet krävs att en energikartläggning motsvarande kartlägg-

ningen i 6 § och i anslutande föreskrifter ska göras.

Energikartläggningens genomförande

5 §

Energikartläggningen enligt 3 § ska göras av en person som uppfyller de

krav på kompetens och oberoende som har meddelats i anslutning till denna
lag.

6 §

En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energian-

vändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att
spara energi som för att effektivisera energianvändningen.

Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Skyldighet att spara uppgifter

7 §

Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning

ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från ut-
gången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

8 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att

denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

9 §

Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning

ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de upplysningar och de hand-
lingar som myndigheten behöver för tillsynen. Sådana företag ska även lämna
de uppgifter som tillsynsmyndigheten begär för uppföljning och utvärdering.

10 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Bemyndigande

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. uppgifter för prövning av huruvida ett företag är att anse som ett stort

företag,

2. certifiering enligt 4 § 1,
3. kompetens och oberoende enligt 5 §,
4. hur energikartläggningen ska göras och vilka uppgifter som ska redo-

visas i rapporten från kartläggningen,

5. betydelsen av uttrycket kostnadseffektiva åtgärder i 6 §, och
6. vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering.

background image

3

SFS 2014:266

Överklagande

12 §

Beslut om föreläggande enligt 10 § får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.