SFS 2014:268 Lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

140268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll och syfte

1 §

I denna lag finns bestämmelser om att kostnads-nyttoanalyser ska utfö-

ras i vissa fall för att utreda potentialen för användning av högeffektiv kraft-
värme, fjärrvärme eller fjärrkyla och spillvärme från industrin.

Lagens syfte är att främja en effektiv energiförsörjning.

Ord och uttryck

2 §

Med omfattande uppgradering avses i denna lag en sådan uppgradering

vars kostnad överskrider 50 procent av investeringskostnaderna för en ny
jämförbar anläggning.

Som en omfattande uppgradering avses dock inte installation av utrustning

för avskiljning av koldioxid vid en förbränningsanläggning.

Skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys

3 §

En kostnads-nyttoanalys enligt denna lag ska utföras vid planeringen av

1. en ny termisk elproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på

mer än 20 megawatt,

2. en ny industrianläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 mega-

watt som genererar användbar spillvärme,

3. ett nytt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla, eller
4. en ny energiproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än

20 megawatt inom ett befintligt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla.

En kostnads-nyttoanalys ska även utföras vid planeringen av en omfattande

uppgradering av en sådan befintlig anläggning som avses i första stycket 1, 2
och 4.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:268

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:268

Kostnads-nyttoanalysen ska utföras av den som bedriver eller avser att be-

driva verksamheten i den anläggning som omfattas av analysen.

Vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla

4 §

En kostnads-nyttoanalys ska innehålla en utvärdering av de kostnader

och fördelar som skulle uppstå genom att i fråga om

1. en termisk elproduktionsanläggning driva anläggningen som en hög-

effektiv kraftvärmeanläggning,

2. en industrianläggning driva anläggningen så att spillvärme tillvaratas för

elproduktion eller i ett nät för fjärrvärme eller fjärrkyla, eller

3. ett nytt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla eller en energiproduktions-

anläggning inom ett sådant nät utnyttja spillvärme från närliggande industri-
anläggningar.

Bemyndiganden

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

1. ytterligare föreskrifter om skyldigheten att utföra en kostnads-nytto-

analys enligt 3 §,

2. föreskrifter om vad som avses med en högeffektiv kraftvärmeanlägg-

ning,

3. ytterligare föreskrifter om vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla en-

ligt 4 §,

4. föreskrifter om hur en kostnads-nyttoanalys ska utföras,
5. föreskrifter om hur en kostnads-nyttoanalys ska redovisas, och
6. föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 3 och 4 §§.

Tillsyn

6 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna

lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

7 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Prövning av kostnads-nyttoanalys

8 §

Tillsynsmyndigheten ska pröva om en kostnads-nyttoanalys uppfyller

kraven i denna lag eller i föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Ett ärende om prövning av kostnads-nyttoanalys ska handläggas skynd-

samt.

9 §

I ett fall som avses i 3 § får arbetet med att bygga eller uppgradera den

planerade anläggningen inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten har godkänt
en kostnads-nyttoanalys avseende anläggningen.

background image

3

SFS 2014:268

Avgifter

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna lag eller en-
ligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Överklagande

11 §

En tillsynsmyndighets beslut enligt 7 och 8 §§ får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.