SFS 2015:280 Lag om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

150280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rapportering av olyckor vid olje- och
gasverksamhet till havs utanför Europeiska
unionen;

utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om genomförande av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för
olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

Bestämmelser med anledning av direktivets genomförande finns även i

lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, i minerallagen (1991:45) och i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rapportering av olyckor

2 §

Ett företag som är registrerat i Sverige ska på begäran av tillsynsmyn-

digheten rapportera om omständigheterna kring en allvarlig olycka som före-
taget, eller dess dotterföretag, har varit inblandat i vid olje- eller gasverksam-
het till havs utanför Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheten att rapportera om en allvarlig olycka.

Tillsyn

3 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ut-

övar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen följs.

4 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om
säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:280

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:280

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Överklagande

5 §

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.