SFS 2021:680 Lag om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2016:768) om marin utrustning / SFS 2021:680 Lag om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning
SFS2021-680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:768) om marin
utrustning

dels att 11, 17, 18 och 20�22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

11 § Om bedömningen av överensstämmelse visar att den marina utrust-
ningen uppfyller kraven enligt 4 § ska tillverkaren förse utrustningen med
ett märke (rattmärke), om inte annat följer av föreskrifter meddelade med
stöd av 12 §. Endast marin utrustning som uppfyller kraven får förses med
rattmärke.

Bestämmelserna i artikel 30.1 och 30.3�30.5 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredi-
tering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 ska tillämpas på
rattmärket. Varje hänvisning till CE-märkningen i den artikeln ska betraktas
som en hänvisning till rattmärket.

17 § Regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som ska utöva
marknadskontroll av marin utrustning och i övrigt utöva tillsyn över att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om marknadskontroll och övrig tillsyn.

17 a § En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om
följande åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen:

1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel

14.4 a och 14.4 b,

2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel 14.4 e,

och

3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt arti-

kel 14.4 j.

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga

1 Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383.

SFS

2021:680

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:680

2

lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen.
Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören
om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse.

18 § På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska Polismyndigheten
lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt 17 a §,
om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

20 § Ett beslut enligt 17 a eller 19 § ska förenas med vite, om det inte av
särskilda skäl är obehövligt.

21 § Den myndighet som utför marknadskontroll och övrig tillsyn får, när
den fattar beslut enligt 17 a eller 19 §, bestämma att beslutet ska gälla
omedelbart.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggning, marknadskontroll
och övrig tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen samt om avgifter för marknadskontroll enligt förordning
(EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.