SFS 2016:915 Lag om krav på installationer för alternativa drivmedel

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel / SFS 2016:915 Lag om krav på installationer för alternativa drivmedel
160915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om krav på installationer för alternativa
drivmedel;

utfärdad den 13 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om hur installationer för alternativa

drivmedel ska vara utformade och om information till användarna av sådana
installationer.

2 §

Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som, åtmin-

stone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörj-
ning till transporter och som kan bidra till förbättring av miljöprestandan
inom transportsektorn.

Krav på installationer

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav på

1. installationer för överföring av alternativa drivmedel till fordon och far-

tyg, och

2. vilken renhetsgrad väte ska ha i installationer som avses i 1.

Avgifter för laddning av elfordon

4 §

Avgifter för att ladda elfordon vid laddningspunkter som är tillgängliga

för allmänheten ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

Med laddningspunkt avses ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas

eller där ett batteri på ett elfordon i taget kan bytas ut. En laddningspunkt ska
anses vara tillgänglig för allmänheten om användarna har icke-diskrimine-
rande åtkomst till den.

1 Prop. 2015/16:186, bet. 2016/17:TU2, rskr. 2016/17:10.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:915

Utkom från trycket
den 25 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:915

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Information till användare

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet att lämna information om vilka fordon som regel-
bundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid
laddningspunkter.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om
enhetspriser för andra relevanta drivmedel.

Tillsyn

7 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ut-

övar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen följs.

8 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen och för att de som omfattas av tillsynen ska fullgöra sina skyldigheter
enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till la-
gen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

9 §

Tillsynsmyndigheten får ta ut avgifter för ärendehandläggning och för

tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana avgifter.

�verklagande

10 §

Beslut om föreläggande enligt 8 § och avgift enligt 9 § första stycket

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag
får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 18 november 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�VFEN

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.