SFS 2017:941 Lag om ändring i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel

170941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:915) om krav på
installationer för alternativa drivmedel;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:915) om krav

på installationer för alternativa drivmedel

dels att 7–9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 7 a–e och 8 a §§, av följande ly-

delse.

7 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över

att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs,
dock inte i fråga om tankstationer för väte.

7 a §

När det gäller tankstationer för väte utövas tillsyn över att denna lag

och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs av den kom-
mun som utövar tillsyn över tankstationen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.

7 b §

En kommuns uppgifter enligt 7 a § ska fullgöras av den nämnd som

utövar tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

7 c §

Om en kommun har ingått avtal med en annan kommun enligt 26 §

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor om att de uppgifter
som kommunen har enligt den lagen helt eller delvis ska utföras av den andra
kommunen, får den tillsyn som avses i 7 a § utföras av den andra kommunen.

7 d §

En kommun får ingå avtal med organ för bedömning av överensstäm-

melse som har ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förord-
ning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen (2011:791) om ackreditering och tek-
nisk kontroll om att det ackrediterade organet ska bistå kommunen i de upp-
gifter som kommunen har enligt 7 a–7 c §§. Avtalet får inte omfatta uppgifter
som innefattar myndighetsutövning.

1 Prop. 2016/17:207, bet. 2017/18:TU2, rskr. 2017/18:13.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:941

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:941

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 e §

Den myndighet som utövar tillsyn över installationer för överföring av

alternativa drivmedel till fartyg i fråga om de delar av installationen som är
fast monterade på fartyg eller medföljer fartyg vid färd får överlåta uppgiften
att utöva tillsyn till en fysisk eller juridisk person.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav som ska uppfyllas för att överlåtelse ska få ske.

8 §

Den myndighet som utövar tillsyn får besluta de förelägganden som be-

hövs för tillsynen och för att de som omfattas av tillsynen ska fullgöra sina
skyldigheter enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i an-
slutning till lagen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

8 a §

Om en näringsidkare inte lämnar information om enhetspriser enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § tillämpas marknadsföringsla-
gen (2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknads-
störningsavgift. Sådan prisinformation ska anses vara väsentlig enligt 10 §
tredje stycket marknadsföringslagen.

9 §

Den myndighet som utövar tillsyn får ta ut avgifter för ärendehandlägg-

ning och för tillsynen.

Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer

får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Denna lag träder i kraft den 18 november 2017.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.