SFS 2022:1137 Lag om ändring i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel

SFS2022-1137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:915) om krav på installationer

för alternativa drivmedel

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 d § lagen (2016:915) om krav på
installationer för alternativa drivmedel ska ha följande lydelse.

7 d §2 En kommun får ingå avtal med organ för bedömning av överens-
stämmelse som har ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll om att det ackrediterade organet ska
bistå kommunen i de uppgifter som kommunen har enligt 7 a–7 c §§.
Avtalet får inte omfatta uppgifter som innefattar myndighetsutövning.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

K

HASHAYAR FARMANBAR

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse 2017:941.

SFS

2022:1137

Publicerad
den

30 juni 2022

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.