SFS 2021:678 Lag om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar / SFS 2021:678 Lag om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar
SFS2021-678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och

vattenskotrar

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:96) om
fritidsbåtar och vattenskotrar

dels att 8, 26�29 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydelse.

8 § En produkt som omfattas av denna lag ska vara CE-märkt när den
tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk.

Bestämmelser om CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om CE-
märkning av produkter som omfattas av denna lag.

26 § Marknadskontroll ska utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll
och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

26 a § En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om
följande åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen:

1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel

14.4 a och 14.4 b,

2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel

14.4 e, och

3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt artikel

14.4 j.

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen.
Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören
om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse.

1 Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383.

SFS

2021:678

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:678

2

27 § På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten
lämna den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar
åtgärder enligt 26 a §, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

28 § Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen samt direkt tillämpliga rättsakter som har meddelats
med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den
20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av
direktiv 94/25/EG ska följas.

Ett beslut enligt första stycket eller enligt 26 a § ska förenas med vite, om

det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt första

stycket eller enligt 26 a §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt denna lag och
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt om avgifter
för marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen.

31 § Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 26 a eller 28 § första
stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag av marknadskontrollmyndigheten får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.