SFS 2012:344 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2012:344 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
120344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tretton nya paragrafer, 7 kap. 6�11 §§, 8 kap.

1 a�1 f §§ och 9 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa

ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd
och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, registrering
och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavan-
den för utsläpp av växthusgaser.

Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter.

7 kap.

1 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn

över att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs
samt tillsyn över att föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och
EU-förordningarna följs.

6 §

För övervakningen av att denna lag och EU-förordningar om handel

med utsläppsrätter följs får en tillsynsmyndighet begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar som har betydelse för till-

synen inställer sig till förhör på tid och plats som tillsynsmyndigheten
bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

1 Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.

2 Senaste lydelse 2009:1324.

SFS 2012:344

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:344

7 §

En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart

även om det överklagas.

8 §

En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag eller en

EU-förordning om handel med utsläppsrätter till polis- eller åklagarmyndig-
het, om det finns misstanke om brott.

9 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att avgift för tillsyn enligt

denna lag ska tas ut av den som är föremål för tillsyn, samt föreskrifter om
sådana avgifter.

10 §

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i kommissionens förord-

ning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, adminis-
tration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

3

får inte röja för den som rapporteringen avser eller någon utomstående att
rapportering har skett.

11 §

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/

2010 får inte hållas ansvarig för att ha brutit mot någon tystnadsplikt, om
den som rapporterat hade anledning att räkna med att rapportering borde ske.

8 kap.

1 a §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt

bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av
insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/
2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till dess omfattning och övriga omständigheter är

grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 b §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av

oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan
användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning
(EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

1 c §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt

bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 39 a och 40 i
förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte

till ansvar.

3 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

background image

3

SFS 2012:344

1 d §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt

bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förord-
ning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller

övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex
månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 e §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av

oaktsamhet bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41
i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

1 f §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att fullgöra en rapporterings-
skyldighet enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 eller bryter
mot meddelandeförbudet i 7 kap. 10 § döms till böter.

9 kap.

1 §

4

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan

enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,
5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser an-

nat än tillsyn över att artiklarna 37�42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggan-

det avser annat än tillsyn över att artiklarna 37�42 i förordning (EU) nr
1031/2010 följs,

11. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt

8 kap. 5 §,

12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och
13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

1 a § En tillsynsmyndighets beslut som avser tillsyn över att artiklarna
37�42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

4 Senaste lydelse 2010:941.

background image

4

SFS 2012:344

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.