SFS 2015:367 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2015:367 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
150367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsläppsrätter

3

dels att 4 kap. 4 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 och 2 d�2 f §§, 2 kap. 13�15 §§, 3 kap. 4 a §, 4 kap. 1, 2,

6, 8 och 19�20 a §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1�3 §§, 8 kap. 1, 8 och 8 a §§ och
9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 4 b §, 4 kap. 4 § och 8 kap.

5 b §, och närmast före 4 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

4

I denna lag avses med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamhe-

ter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive
all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten
till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och
föroreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från el-

ler ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp
som ska omfattas av en övervakningsplan enligt denna lag eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen.

2 d §

5

Med handelsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av
rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 421/2014.

1 Prop. 2014/15:70. bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 421/2014.

3 Senaste lydelse av 4 kap. 10 § 2011:1103.

4 Senaste lydelse 2011:1103.

5 Senaste lydelse 2009:1324.

SFS 2015:367

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

2

SFS 2015:367

2 e §

6

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förord-

ning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Euro-
paparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt
om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU)
nr 1193/2011, i den ursprungliga lydelsen.

2 f §

7

Med en handelsperiod avses i denna lag någon av perioderna 2005�

2007, 2008�2012 eller 2013�2020.

2 kap.

13 §

8

Utsläpp av koldioxid från flygningar med luftfartyg ska omfattas av

en övervakningsplan, om verksamheten inte har undantagits från denna skyl-
dighet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 kap. 4 §.

14 §

9

�vervakningsplanen enligt 13 § ska innehålla uppgifter om de åtgär-

der som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen
enligt 5 kap. Om verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av ut-
släppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även innehålla uppgifter om de åt-
gärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möjliggöra en beräkning av
luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.

�vervakningsplanen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med
den flugna sträckan ska göras.

15 §

10

Om det finns skäl för det, får tillsynsmyndigheten bestämma att ett

beslut om godkännande av en övervakningsplan ska gälla även om godkän-
nandet inte har vunnit laga kraft.

3 kap.

4 a §

11

Den som driver eller avser att driva flygverksamhet får tilldelas

överlåtbara utsläppsrätter för den verksamhet som omfattas av en godkänd
övervakningsplan.

4 b §

En verksamhetsutövare ska senast den 31 december varje år till till-

synsmyndigheten lämna all relevant information om planerade eller genom-
förda ändringar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå och drift som kan
påverka tilldelningen av utsläppsrätter.

6 Senaste lydelse 2011:1103.

7 Senaste lydelse 2009:685.

8 Senaste lydelse 2009:685.

9 Senaste lydelse 2011:1103.

10 Senaste lydelse 2009:685.

11 Senaste lydelse 2009:685.

background image

3

SFS 2015:367

4 kap.

1 §

12

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett

unionsregister finns i registerförordningen.

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är

den nationella administratör som avses i artikel 8.1 i registerförordningen.
Kontoföringsmyndigheten ska administrera följande konton i unionsregistret:

1. Sveriges nationella konton,
2. depåkonton för verksamhetsutövare,
3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
4. persondepåkonton,
5. handelskonton,
6. externa handelsplattformskonton,
7. kontrollörskonton, och
8. mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska inte till-

lämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

2 §

13

En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den

är utfärdad.

�&terlämnande av utsläppsrätter

4 §

Om en verksamhetsutövare har tilldelats för många utsläppsrätter på

grund av underlåtelse att informera om genomförda minskningar av en an-
läggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift, ska verksamhetsutövaren åter-
lämna de utsläppsrätter som inte skulle ha utfärdats om informationen hade
lämnats.

6 §

14

Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepå-

konto som anges i 1 § andra stycket 4 eller ett handelskonto som anges i 1 §
andra stycket 5 ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige.

8 §

15

Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto eller ett han-

delskonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas.

19 §

16

En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller

någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbi-
seende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att
yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är
uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i ar-

tikel 70 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första

stycket bestämmelserna om rättelse i 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

12 Senaste lydelse 2011:1103.

13 Senaste lydelse 2011:1103. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

14 Senaste lydelse 2011:1103.

15 Senaste lydelse 2011:1103.

16 Senaste lydelse 2011:1103.

background image

4

SFS 2015:367

20 §

17

Kontoföringmyndigheten får ta ut avgifter för ansökan om och fö-

rande av konto i unionsregistret.

20 a §

18

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i

20 §.

5 kap.

1 §

19

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren

genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som
tillståndet eller övervakningsplanen avser och varje år göra en rapport om ut-
släppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som an-

vänds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens
eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av 3 § 2, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalen-

derår som rapporten avser.

6 kap.

1 §

20

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal ut-

släppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För
en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrät-
ter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. �ver-
lämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast
föregående kalenderåret. �verlämnandet får inte med stöd av 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ske senare än den 30 april. I arti-
kel 67 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för över-
lämnande.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut

av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft,
ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta be-
slut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan med-

lemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksam-
hetsutövares skyldighet enligt första stycket.

2 §

21

I artiklarna 68 och 69 i registerförordningen finns det bestämmelser

om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter.

17 Senaste lydelse 2011:1103. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

18 Senaste lydelse 2011:1103.

19 Senaste lydelse 2011:1103.

20 Senaste lydelse 2011:1103.

21 Senaste lydelse 2011:1103.

background image

5

SFS 2015:367

3 §

22

En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläpps-

minskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första
stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt ar-

tiklarna 68 och 69 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med
kvarstad eller betalningssäkrats.

8 kap.

1 §

23

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. driver en verksamhet som medför utsläpp av växthusgaser utan att verk-

samheten omfattas av ett tillstånd eller en godkänd övervakningsplan enligt
det som krävs i denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat med
stöd av lagen,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om tillstånd enligt

2 kap. som skulle kunna föranleda att tillstånd ges på felaktiga grunder,

3. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 §,
4. underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet föreligger en-

ligt 2 kap. 8 §, eller

5. lämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om till-

delning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och därigenom skulle kunna föran-
leda att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

5 b §

En verksamhetsutövare som inte har lämnat information om genom-

förda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift senast
den 15 januari kalenderåret efter det att ändringarna har genomförts ska, om
den uteblivna informationen har betydelse för tilldelningen av utsläppsrätter,
betala en förseningsavgift på 50 000 kronor till staten. Avgift ska inte tas ut
om det är uppenbart oskäligt.

8 §

24

Frågor om uttagande av avgift enligt 5 a, 5 b eller 6 § prövas av till-

synsmyndigheten.

8 a §

25

Om en verksamhetsutövare driver en flygverksamhet utan att följa

bestämmelserna om godkänd övervakningsplan i 2 kap. 14 §, rapportering i
5 kap. 1 § eller överlämnande av utsläppsrätter i 6 kap. 1 §, och de tillsynsåt-
gärder som har vidtagits inte lett till rättelse, ska tillsynsmyndigheten upprätta
ett förslag till begäran om verksamhetsförbud. Förslaget ska överlämnas till
regeringen för prövning av om en sådan begäran ska lämnas till Europeiska
kommissionen.

Bestämmelser om verkställighet av Europeiska kommissionens beslut om

verksamhetsförbud finns i 11 kap. 2 a § luftfartslagen (2010:500).

22 Senaste lydelse 2011:1103.

23 Senaste lydelse 2009:1324.

24 Senaste lydelse 2006:643.

25 Senaste lydelse 2009:685.

background image

6

SFS 2015:367

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

9 kap.

1 §

26

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
2. beslut om godkännande av en övervakningsplan enligt 2 kap. 14 §,
3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
4. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
5. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
6. beslut om att avslå ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 22 i re-

gisterförordningen,

7. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt om-

bud enligt artikel 24.5 i registerförordningen,

8. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behö-

rigt ombud enligt artikel 25.3 i registerförordningen,

9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerförordningen om att stänga

av tillträdesrätten till ett konto eller kontoföringsmyndighetens beslut att av-
slå begäran om omprövning enligt artikel 34.6 i samma förordning,

10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
11. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser an-

nat än tillsyn över att artiklarna 37�42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

13. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet

avser annat än tillsyn över att artiklarna 37�42 i förordning (EU) nr 1031/2010
följs,

14. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt

8 kap. 5 §,

15. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b §, och
16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

26 Senaste lydelse 2012:345.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.