SFS 2015:441 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2015:441 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
150441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 8 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

7 kap.

8 §

2

En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag eller en

EU-förordning om handel med utsläppsrätter till Polismyndigheten eller en
åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2012:344.

SFS 2015:441

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.