SFS 2016:59 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

160059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett

unionsregister finns i registerförordningen.

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är

den nationella administratör som avses i artikel 8.1 i registerförordningen.
Kontoföringsmyndigheten ska administrera följande konton i unionsregistret:

1. Sveriges nationella konton,
2. depåkonton för verksamhetsutövare,
3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
4. persondepåkonton,
5. handelskonton,
6. externa handelsplattformskonton,
7. kontrollörskonton, och
8. mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.
Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och
kyotoenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2015:367.

SFS 2016:59

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.