SFS 2016:569 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2016:569 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
160569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

2

En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i

unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes
ombud. En sådan ansökan får undertecknas och överföras elektroniskt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2011:1103.

SFS 2016:569

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.