SFS 2017:692 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2017:692 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
170692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsläppsrätter

2

dels att 7 kap. 6, 10 och 11 §§, 8 kap. 1 a�1 f §§ och 9 kap. 1 a § ska upp-

höra att gälla,

dels att 7 kap. 8 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

7 kap.

8 §

3

En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag till

Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om det finns misstanke om
brott.

9 kap.

1 §

4

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
2. beslut om godkännande av en övervakningsplan enligt 2 kap. 14 §,
3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
4. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
5. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
6. beslut om att avslå ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 22 i

registerförordningen,

7. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt om-

bud enligt artikel 24.5 i registerförordningen,

8. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behö-

rigt ombud enligt artikel 25.3 i registerförordningen,

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse av
7 kap. 6 § 2012:344

8 kap. 1 c § 2012:344

7 kap. 10 § 2012:344

8 kap. 1 d § 2012:344

7 kap. 11 § 2012:344

8 kap. 1 e § 2012:344

8 kap. 1 a § 2012:344

8 kap. 1 f § 2012:344

8 kap. 1 b § 2012:344

9 kap. 1 a § 2012:344.

3 Senaste lydelse 2015:441.

4 Senaste lydelse 2015:367.

SFS 2017:692

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:692

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerförordningen om att stänga

av tillträdesrätten till ett konto eller kontoföringsmyndighetens beslut att av-
slå begäran om omprövning enligt artikel 34.6 i samma förordning,

10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
11. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,
13. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,
14. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt

8 kap. 5 §,

15. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b §, och
16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.