SFS 2018:313 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

SFS2018-313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:1199) om handel med

utsläppsrätter

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter2

dels att 8 kap. 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 15 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 8 kap. 8 a § ska lyda ”Skadestånd vid fel-

registrering”.

4 kap.
15 §
3 Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den be-
handling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

19 §4 En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller
någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbi-
seende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet
att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars
är uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i

artikel 70 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för

första stycket rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:133, bet. 2017/18:CU21, rskr. 2017/18:233.

2 Senaste lydelse av 8 kap. 11 § 2011:1103.

3 Senaste lydelse 2011:1103. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2015:367.

SFS

2018:313

Publicerad
den

2 maj 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.