SFS 2006:643 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2006:643 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
060643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter

dels att 3 kap. 2 § och 9 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. 1 § skall betecknas 3 kap. 2 §,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1, 2, 5, 6, 9 och 10 §§, den nya 3 kap. 2 §,

3 kap. 3, 4 och 6 §§, 4 kap. 1, 2, 9, 12 och 14�16 §§, 6 kap. 1�4 §§, 8 kap. 1
och 8 §§, 9 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken till 4 kap. skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 3 kap. 1 § skall sättas närmast

före den nya 3 kap. 2 §,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 3 §, 3 kap. 1 §,

5 kap. 2 a § och 8 kap. 5 a §, samt närmast före 3 kap. 1 § en ny rubrik av
följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen skall införas en ny

punkt, 4, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa

ut koldioxid (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd till
utsläpp av koldioxid samt om tilldelning, registrering och redovisning av ut-
släppsrätter.

Lagen innehåller även bestämmelser om handel med andra tillgodohavan-

den för utsläpp av växthusgaser.

2 § I denna lag förstås med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamhe-

ter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklu-
sive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är
knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka ut-
släpp och föroreningar,

1 Prop. 2005/06:184, bet. 2005/06:MJU15, rskr. 2005/06:343.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L

275, 25.10.2003, s.

32, Celex

32003L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG
(EUT L 338, 13.11.2004, s. 18, Celex 32004L0101).

SFS 2006:643

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

3 SFS 2006:619�670

background image

2

SFS 2006:643

handelsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av

den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växt-
husgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG

3,

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG

4,

utsläpp av koldioxid: frigörande i atmosfären av koldioxid från källor be-

lägna inom en anläggning,

verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som driver eller in-

nehar en verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta
avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anläggningens tek-
niska drift,

handelsperiod: treårsperioden år 2005�2007 och femårsperioder med start

första gången år 2008,

Kyotoprotokollet: Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonven-

tion om klimatförändringar,

tilldelad utsläppsenhet: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 7.3 i

Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari
2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom
gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet

5,

sänkkredit: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet,
utsläppsminskningsenhet: en enhet utfärdad till följd av en projektverk-

samhet som avser gemensamt genomförande enligt artikel 6 i Kyotoproto-
kollet,

certifierad utsläppsminskning: en enhet utfärdad till följd av en projekt-

verksamhet som avser mekanismen för ren utveckling enligt artikel 12 i Ky-
otoprotokollet,

kyotoenhet: en tilldelad utsläppsenhet, sänkkredit, utsläppsminskningsen-

het eller certifierad utsläppsminskning,

registerförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av

den 21 december 2004, om ett standardiserat och skyddat registersystem i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Euro-
paparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

6.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. förutsättningar för deltagande i projektverksamhet för att minska eller

begränsa utsläppen av växthusgaser enligt mekanismerna för gemensamt
genomförande och ren utveckling i Kyotoprotokollet,

2. utfärdande av utsläppsminskningsenheter, och
3. användning av tillgodohavanden från sådan projektverksamhet som av-

ses i 1 när verksamhetsutövare redovisar utsläppsrätter.

Frågor om deltagande i projektverksamhet och utfärdande av utsläpps-

minskningsenheter prövas av den myndighet som regeringen bestämmer
(projektmyndigheten).

3 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

4 EUT L 338, 13.11.2004, s. 18 (Celex 32004L0101).

5 EUT L 49, 19.2.2004, s. 1 (Celex 32004D0280).

6 EUT L 386, 29.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2216).

background image

3

SFS 2006:643

2 kap.

1 §

7

Utsläpp av koldioxid får inte ske utan tillstånd enligt denna lag, om

utsläppet sker från

1. förbränningsanläggning,
2. mineraloljeraffinaderi,
3. koksverk,
4. anläggning för produktion eller bearbetning av järnmetaller,
5. anläggning för produktion av cementklinker eller kalk i roterugn eller

andra typer av ugnar, produktion av glas samt tillverkning av keramiska pro-
dukter genom bränning, samt

6. anläggning för tillverkning av papper, papp eller pappersmassa.
Första stycket gäller inte anläggning eller del av anläggning som används

endast för forskning eller utveckling samt provning av nya produkter eller
nya processer. Det gäller inte heller anläggning för hantering av farligt avfall
eller hushållsavfall.

2 §

8

Regeringen får meddela föreskrifter om att anläggningar enligt 1 §

första stycket inte omfattas av tillståndsplikten på grund av att de underskri-
der vissa kapacitetsgränser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att produktionskapaciteten skall räknas samman när samma
verksamhetsutövare utövar flera verksamheter inom samma sektor och inom
samma anläggning eller på en och samma plats.

5 § Tillstånd till utsläpp av koldioxid skall lämnas, om det för anlägg-
ningen finns erforderliga tillstånd enligt miljöbalken eller äldre miljölagstift-
ning, samt om verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera
verksamhetens utsläpp av koldioxid på ett tillförlitligt sätt.

Om det finns skäl till det, får tillståndsmyndigheten förordna att ett till-

stånd till utsläpp av koldioxid får tas i anspråk även om beslutet inte har vun-
nit laga kraft.

6 § Ett tillstånd till utsläpp av koldioxid får omfatta en eller flera anlägg-
ningar på samma plats om anläggningarna drivs av samma verksamhets-
utövare.

Om flera verksamhetsutövare bedriver verksamhet på en anläggning, får

ett tillstånd avse en verksamhetsutövares del av anläggningen.

9 § Tillståndsmyndigheten skall pröva om en förändring eller utvidgning
av anläggningen eller verksamheten gör det nödvändigt att förena tillståndet
med ändrade eller nya villkor om övervakning och rapportering. Om myn-
digheten finner att ändrade eller nya villkor behövs och de förutsättningar
som anges i 5 § är uppfyllda, skall myndigheten lämna ett nytt tillstånd.

Om en ny verksamhetsutövare anmäls enligt 8 § andra stycket och de för-

utsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, skall tillståndsmyndigheten lämna
ett nytt tillstånd.

7 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

8 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2006:643

10 § Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till utsläpp av koldi-
oxid om

1. ett villkor som tillståndet är förenat med inte har följts och avvikelsen

är av allvarlig art,

2. en verksamhetsutövare i annat fall allvarligt åsidosätter vad som före-

skrivs om rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter,

3. erforderliga tillstånd enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning

saknas, eller

4. tillståndet ersätts med ett nytt tillstånd.

3 kap.

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter

1 § Den som avser att driva en tillståndspliktig verksamhet under en han-
delsperiod får ansöka om tilldelning av utsläppsrätter för den perioden.

2 § Regeringen skall inför varje handelsperiod upprätta en nationell fördel-
ningsplan med uppgifter om

1. det sammanlagda antal utsläppsrätter som avses bli fördelade för perio-

den,

2. hur utsläppsrätterna skall fördelas, och
3. det högsta antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar som verksamhetsutövare får överlämna vid redovisning av ut-
släppsrätter enligt 6 kap. 1 §.

3 § Regeringen skall offentliggöra fördelningsplanen och senast arton må-
nader före handelsperiodens början anmäla den till Europeiska kommissio-
nen.

Efter att Europeiska kommissionen har granskat fördelningsplanen skall

regeringen senast tolv månader före handelsperiodens början fastställa

1. det sammanlagda antal utsläppsrätter som kommer att fördelas för

perioden, och

2. det högsta antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar som verksamhetsutövare får överlämna vid redovisning av ut-
släppsrätter enligt 6 kap. 1 §.

4 § Utsläpp av koldioxid som görs med stöd av tillstånd enligt denna lag
skall täckas av sådana utsläppsrätter som avses i detta kapitel.

En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp enligt 2 kap. och som

har ansökt om tilldelning skall tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den el-
ler de anläggningar som omfattas av tillståndet.

En verksamhetsutövare som inte har tillstånd enligt 2 kap. kan få en till-

delning av utsläppsrätter som är beroende av att ett sådant tillstånd med-
delas.

Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, skall tilldelning göras

för var och en av anläggningarna.

background image

5

SFS 2006:643

6 § Regeringen skall i enlighet med principer som riksdagen godkänner
och med beaktande av handelsdirektivet meddela föreskrifter om tilldelning
av utsläppsrätter.

4 kap.

Registrering av utsläppsrätter och kyotoenheter

1 § Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett
utsläppsrättsregister finns i registerförordningen.

Ett anläggningsregister skall upprättas över de verksamheter som omfat-

tas av tillståndsplikt enligt denna lag.

Utsläppsrättsregistret och anläggningsregistret skall föras av den myndig-

het som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten).

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte

tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

2 § En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den
är utfärdad.

I artikel 61 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av ut-

släppsrätter utfärdade för perioden 2008�2012 och påföljande handelsperio-
der.

9 § Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om registrering

1. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig

registrering enligt 11 eller 12 §,

2. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med befintliga

registreringar i Europeiska kommissionens centrala register eller det centrala
registret för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

12 § Underrättas kontoföringsmyndigheten om att en utsläppsrätt eller
kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betal-
ningssäkring skall en anteckning om detta göras på det konto där utsläpps-
rätten eller kyotoenheten finns registrerad.

14 § En kontoinnehavare skall, med de begränsningar som framgår av
registreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de utsläppsrätter och
kyotoenheter som finns registrerade på innehavarens konto.

15 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling
av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ut-
släppsrättsregistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i utsläppsrätts-
registret.

16 § I fråga om personuppgifter skall utsläppsrättsregistret ha till ändamål
att tillhandahålla uppgifter för

background image

6

SFS 2006:643

1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar för en-

ligt lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i utsläpps-

rättsregistret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om ut-

släppsrätter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag
för prövningar eller beslut.

5 kap.

2 a § Om en verksamhetsutövare inte har gett in en verifierad rapport en-
ligt 1 §, får tillsynsmyndigheten besluta hur stora utsläppen av koldioxid
skall anses ha varit under det närmast föregående kalenderåret. Beslutet skall
grundas på en uppskattning av vad som framstår som skäligt med hänsyn till
det som framkommit i ärendet om verksamhetens art och omfattning. Beslu-
tet får meddelas tidigast den 1 maj året efter det kalenderår som upp-
skattningen avser.

Tillsynsmyndigheten skall innan den beslutar ge verksamhetsutövaren

tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut.

6 kap.

1 § En verksamhetsutövare skall för varje anläggning senast den 30 april
till kontoföringsmyndigheten överlämna det antal utsläppsrätter som mot-
svarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen under närmast före-
gående kalenderår.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut

av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 a § första stycket har vunnit laga
kraft, skall antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt
detta beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en behörig myndighet i en annan med-

lemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksam-
hetsutövares skyldighet enligt första stycket.

2 § Bestämmelser om annullering av utsläppsrätter och kyotoenheter finns
i artiklarna 58�62 i registerförordningen.

3 § En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläpps-
minskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första
stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för be-
talningssäkring.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte överlämnas för frivillig annuller-

ing enligt artikel 62 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med
kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

background image

7

SFS 2006:643

4 § Kontoföringsmyndigheten skall se till att en verksamhetsutövare, som
under ett visst år inte har uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna
en verifierad rapport beträffande utsläppen under det föregående året, inte
kan överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge det inte finns en verifierad
rapport eller ett lagakraftvunnet beslut enligt 5 kap. 2 a § första stycket.

8 kap.

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet

1. driver verksamhet som medför utsläpp av koldioxid utan att inneha er-

forderligt tillstånd enligt denna lag,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om tillstånd en-

ligt 2 kap. som skulle kunna föranleda att tillstånd meddelas på felaktiga
grunder,

3. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 §,
4. underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet föreligger

enligt 2 kap. 8 §, eller

5. lämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om

tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och därigenom skulle kunna
föranleda att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.

I ringa fall döms inte till ansvar.

5 a § En verksamhetsutövare som inte senast den 31 mars har gett in en
verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § skall, om det inte är uppenbart oskäligt,
betala en förseningsavgift på 20 000 kronor till staten.

8 § Frågor om uttagande av avgift enligt 5 a eller 6 § prövas av tillsyns-
myndigheten.

9 kap.

1 § Följande beslut får överklagas hos miljödomstolen

� beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
� beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
� beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,
� beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
� beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
� beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
� beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 a §,
� begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,
� föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,
� beslut om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap.

5 §,

� beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, eller
� beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

2 § Bestämmelser om överklagande av miljödomstolens domar och beslut
finns i 23 kap. 1 § miljöbalken.

background image

8

SFS 2006:643

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

4. Tillstånd, villkor, dispenser, förelägganden och övriga beslut som har

meddelats enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid eller enligt före-
skrifter meddelade med stöd av den lagen skall anses meddelade enligt mot-
svarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av
denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § tredje stycket i dess lydelse före den 1 juli

2006 skall gälla i fråga om dispens från tillståndsplikten under handelsperio-
den 2005�2007.

3. Bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket i dess lydelse före den 1 juli

2006 skall tillämpas om en verksamhetsutövare senast den 30 juni 2006 an-
söker om tillstånd enligt 2 kap. 4 § eller om en verksamhetsutövare senast
den 31 december 2007 anmäler en förändring av en anläggning eller en ny
verksamhetsutövare enligt 2 kap. 8 § och ett nytt tillstånd behövs för samma
del av anläggningen som i ett gällande tillstånd.

4. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § i dess lydelse före den 1 juli 2006 gäller i

fråga om tilldelning till en tillståndspliktig anläggning för handelsperioden
2005�2007.

5. Om en verifierad rapport som enligt 5 kap. 1 § skulle ha getts in senast

den 31 mars 2006 ännu inte har getts in senast den 30 juni 2006 gäller be-
stämmelserna i 5 kap. 2 a § och 6 kap. 1 § andra stycket.

6. Bestämmelserna i 8 kap. 5 a § tillämpas första gången för den rapport

som skall lämnas senast den 31 mars 2007.

7. �ldre bestämmelser om överklagande och prövningstillstånd gäller för

domar och beslut som har meddelats före den 1 juli 2006 eller som en all-
män förvaltningsdomstol meddelar efter den 30 juni 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.