SFS 2004:1199 Lag om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2004:1199 Lag om handel med utsläppsrätter
041199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om handel med utsläppsrätter;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa

ut koldioxid (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd till
utsläpp av koldioxid samt om tilldelning, registrering och redovisning av ut-
släppsrätter.

2 §

I denna lag förstås med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamhe-

ter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklu-
sive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är
knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka ut-
släpp och föroreningar,

handelsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av

den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växt-
husgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG,

utsläpp av koldioxid: frigörande i atmosfären av koldioxid från källor be-

lägna inom en anläggning,

verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som driver eller

innehar en verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt har rätt att
fatta avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anläggningens
tekniska drift,

handelsperiod: treårsperioden år 2005�2007 och femårsperioder med

start första gången år 2008.

2 kap. Tillstånd till utsläpp av koldioxid

Allmänt om tillstånd

1 §

Utsläpp av koldioxid får inte ske utan tillstånd enligt denna lag, om ut-

släppet sker från

1 Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 13.10.2003, s. 32, Celex 32003L0087).

SFS 2004:1199

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1199

1. förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på mer än 20

megawatt eller anläggning som är ansluten till ett fjärrvärmenät med en total
installerad tillförd effekt över 20 megawatt,

2. mineraloljeraffinaderi,
3. koksverk,
4. anläggning för produktion eller bearbetning av järnmetaller,
5. anläggning för produktion av cementklinker eller kalk i roterugn eller

andra typer av ugnar, produktion av glas samt tillverkning av keramiska pro-
dukter genom bränning, samt

6. anläggning för tillverkning av papper, papp eller pappersmassa.
Anläggningar enligt första stycket 2�6 omfattas av tillståndsplikten om de

överskrider kapacitetsgränserna enligt föreskrifter som meddelats enligt
denna lag eller med stöd av 2 kap. lagen (2004:656) om utsläpp av koldi-
oxid.

Första stycket gäller inte anläggning eller del av anläggning som används

endast för forskning eller utveckling samt provning av nya produkter eller
nya processer. Det gäller inte heller anläggning för hantering av farligt avfall
eller hushållsavfall.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att även anläggningar med lägre kapacitet än vad som
följer av 1 § skall omfattas av tillståndsplikten, om sådana föreskrifter är för-
enliga med handelsdirektivet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att produktionskapaciteten skall räknas samman när samma
verksamhetsutövare utövar flera verksamheter inom samma sektor och inom
samma anläggning eller på en och samma plats.

Regeringen får i det enskilda fallet ge dispens från tillståndsplikt enligt

1 §, om Europeiska kommissionen har medgett ett tillfälligt undantag enligt
artikel 27 i handelsdirektivet.

3 §

Frågor om tillstånd till utsläpp av koldioxid prövas efter ansökan av

verksamhetsutövaren av den tillståndsmyndighet som regeringen bestäm-
mer.

Ansökan om tillstånd

4 §

Ansökan om tillstånd skall ges in till tillståndsmyndigheten.

En ansökan skall innehålla uppgifter om
1. anläggningen och de verksamheter som bedrivs, inklusive den teknik

som används,

2. råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer att ge upp-

hov till utsläpp av koldioxid,

3. anläggningens utsläppskällor av koldioxid,
4. de åtgärder som planeras för övervakning och rapportering, och
5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�4.

background image

3

SFS 2004:1199

Tillstånd och villkor

5 §

Tillstånd till utsläpp av koldioxid skall lämnas, om det för anlägg-

ningen finns erforderliga tillstånd enligt miljöbalken eller äldre miljölagstift-
ning, samt om verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera
verksamhetens utsläpp av koldioxid på ett tillförlitligt sätt.

6 §

Ett tillstånd till utsläpp av koldioxid får omfatta en eller flera anlägg-

ningar på samma plats om anläggningarna drivs av samma verksamhetsut-
övare.

Ett tillstånd får avse en del av en anläggning.

7 §

Ett tillstånd till utsläpp av koldioxid skall förenas med villkor om skyl-

dighet för verksamhetsutövaren att övervaka och rapportera utsläppen i en-
lighet med vad som följer av 5 kap. och att överlämna utsläppsrätter enligt 6
kap. 1 §.

Förändring av anläggning

8 §

Verksamhetsutövaren skall till tillståndsmyndigheten omedelbart an-

mäla planerad förändring av anläggningens eller verksamhetens art eller
funktion och utvidgning av anläggningen eller verksamheten, om ändringen
eller utvidgningen i mer än ringa omfattning kan påverka utsläppen av koldi-
oxid.

Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av den eller de verksamhe-

ter som bedrivs vid anläggningen, skall den nye verksamhetsutövaren omgå-
ende anmäla detta till tillståndsmyndigheten.

9 §

Tillståndsmyndigheten skall pröva om en förändring eller utvidgning

av anläggningen eller verksamheten eller om ett byte av verksamhetsutövare
gör det nödvändigt att förena tillståndet med ändrade eller nya villkor om
övervakning och rapportering. Om myndigheten finner att ändrade eller nya
villkor behövs och de förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, skall
myndigheten ersätta det tidigare tillståndet med ett nytt tillstånd.

�&terkallelse av tillstånd

10 §

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till utsläpp av koldi-

oxid om

1. ett villkor som tillståndet är förenat med inte har följts och avvikelsen

är av allvarlig art,

2. en verksamhetsutövare i annat fall allvarligt åsidosätter vad som före-

skrivs om rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter,

3. erforderliga tillstånd enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning

saknas, eller om

4. en ny verksamhetsutövare inte uppfyller de krav som följer av 5 § eller

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

11 §

Om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av

medlemskapet i Europeiska unionen kan tillståndsmyndigheten återkalla till-

background image

4

SFS 2004:1199

stånd enligt denna lag eller ändra eller upphäva villkor i sådant tillstånd i en-
lighet med artikel 24.1 i handelsdirektivet.

3 kap. Nationell fördelningsplan och tilldelning av utsläppsrätter

Nationell fördelningsplan

1 §

Regeringen skall inför varje handelsperiod i enlighet med principer

som riksdagen fastställer och med beaktande av handelsdirektivet upprätta
en nationell fördelningsplan över det sammanlagda antal utsläppsrätter som
avses bli fördelade för perioden. Fördelningsplanen skall även innehålla
uppgifter om hur regeringen bedömer att utsläppsrätterna skall fördelas.

2 §

Den som avser att för en kommande handelsperiod driva eller fortsätta

att driva tillståndspliktig verksamhet skall inför upprättandet av fördelnings-
planen ge in uppgifter till regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer för respektive anläggning baserade på senast tillgängliga uppgif-
ter eller på annan grund som regeringen föreskriver.

3 §

Den av regeringen enligt 1 § upprättade fördelningsplanen skall offent-

liggöras och anmälas till kommissionen senast arton månader före handels-
periodens början.

Regeringen skall senast tolv månader före handelsperiodens början, på

grundval av den av Europeiska kommissionen granskade nationella fördel-
ningsplanen, fastställa det sammanlagda antal utsläppsrätter som kommer att
fördelas för perioden.

Tilldelning av utsläppsrätter

4 §

Utsläpp av koldioxid som görs med stöd av tillstånd enligt denna lag

skall täckas av sådana utsläppsrätter som avses i detta kapitel.

En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp enligt 2 kap. skall ef-

ter ansökan utan betalning tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den eller de
anläggningar som omfattas av tillståndet.

En verksamhetsutövare som inte har tillstånd enligt 2 kap. kan få en till-

delning av utsläppsrätter som är beroende av att ett sådant tillstånd medde-
las.

Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, skall tilldelning göras

för var och en av anläggningarna.

5 §

Varje utsläppsrätt medför rätt att släppa ut ett ton koldioxid under en

fastställd period i enlighet med bestämmelserna i denna lag och med före-
skrifter som meddelas med stöd av lagen.

En utsläppsrätt är överlåtbar till fysiska och juridiska personer, om inte

annat följer av denna lag eller av artikel 12.1 i handelsdirektivet.

6 §

Regeringen skall meddela föreskrifter om tilldelning av utsläppsrätter,

grundade på den nationella fördelningsplan som avses i 3 kap. 3 § andra
stycket.

background image

5

SFS 2004:1199

7 §

Om det enligt Europeiska kommissionens bedömning föreligger om-

ständigheter som är att anse som force majeure kan regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer tilldela en verksamhetsutövare icke
överlåtbara utsläppsrätter.

8 §

Frågor om tilldelning av utsläppsrätter prövas av den myndighet som

regeringen bestämmer.

4 kap. Registrering av utsläppsrätter

Utsläppsrättsregister och anläggningsregister

1 §

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter i ett utsläppsrättsregis-

ter finns i Europeiska kommissionens förordning 000/2004, av den dd/mm/
2004, om ett standardiserat och säkert system av register i enlighet med han-
delsdirektivet.

Ett anläggningsregister skall upprättas över de verksamheter som omfat-

tas av tillståndsplikt enligt denna lag.

Utsläppsrättsregistret och anläggningsregistret skall föras av den myndig-

het som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten).

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte

tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter.

Utfärdande av och giltighet för utsläppsrätter

2 §

En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den

är utfärdad.

3 §

Utsläppsrätter som tilldelats för befintliga anläggningar skall utfärdas

med lika antal för vart och ett av de år som handelsperioden omfattar.

Utsläppsrätter skall utfärdas till nya deltagare i handelssystemet den

28 februari varje år med start kalenderåret efter det år som anläggningen ta-
gits i drift.

Utsläppsrätter skall utfärdas för varje år i handelsperioden. Utsläppsrätter

får dock inte utfärdas om tillstånd till utsläpp av koldioxid återlämnats eller
återkallats enligt 2 kap. 10 §.

4 §

Vid första utfärdandet av utsläppsrätter till nya deltagare får tilldel-

ningsbeslutet enligt 3 kap. 4 § korrigeras om faktisk driftstart uteblir eller
försenas jämfört med angiven planerad driftstart.

Ansökan om registrering m.m.

5 §

En ansökan om personligt konto eller en ansökan om registrering i ut-

släppsrättsregistret skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller
dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt på
det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoförings-
myndigheten föreskriver.

background image

6

SFS 2004:1199

6 §

En ansökan om registrering av överlåtelse skall göras av överlåtaren

och skall innehålla uppgifter om

1. den registrering som begärs,
2. överlåtarens namn, identifieringsnummer och postadress,
3. förvärvarens namn, identifieringsnummer och postadress samt
4. de konton som berörs av överlåtelsen.

7 §

Om en ansökan om registrering enligt 5 § inte uppfyller de krav som

anges där eller i de föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen,
skall ansökan avvisas.

8 §

Om en ansökan om personligt konto enligt 5 § eller om registrering av

överlåtelse enligt 6 § inte uppfyller de krav som anges i 5 respektive 6 §,
skall sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

Kontoföringsmyndigheten skall avvisa ansökningen, om ett föreläggande

om komplettering inte följs.

9 §

Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om registrering

1. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig

registrering enligt 11 eller 12 §,

2. om den registrering som ansökan avser inte godkänns därför att den

inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska kommissionens
centrala register.

10 §

När kontoföringsmyndigheten vidtagit en registreringsåtgärd i ut-

släppsrättsregistret skall kontohavaren skriftligen underrättas om det.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt föreskrifter meddelade med stöd

av 5 § får även underrättelsen överföras elektroniskt.

Om registrering i vissa fall

11 §

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att någon som finns an-

tecknad i utsläppsrättsregistret har gått i konkurs, skall en anteckning om
detta göras på berörda konton.

12 §

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att en utsläppsrätt har ut-

mätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring skall
en anteckning om detta göras på det konto där utsläppsrätten finns registre-
rad.

13 §

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att ett konkursbeslut upp-

hävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i 12 § har
upphävts eller återgått, skall en anteckning enligt 11 eller 12 § tas bort.

Rättsverkan av en registrering

14 §

En kontoinnehavare skall, med de begränsningar som framgår av re-

gistreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de utsläppsrätter som
finns registrerade på innehavarens konto.

background image

7

SFS 2004:1199

Personuppgifter

15 §

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling
av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter i utsläppsrättsregistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i utsläppsrätts-
registret.

16 §

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhanda-

hålla uppgifter för

1. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller an-

nan författning och

a) som avser utsläppsrätter som registreras i utsläppsrättsregistret,
b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om ut-

släppsrätter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter, samt
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där information om utsläppsrätter utgör underlag för prövningar eller
beslut.

�vrigt om registret

17 §

Kontoföringsmyndigheten skall på begäran lämna ut uppgift i ut-

släppsrättsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha di-
rektåtkomst till utsläppsrättsregistret.

18 §

Kontoföringsmyndigheten skall årligen, senast den 31 januari, under-

rätta en innehavare av ett konto i utsläppsrättsregistret om innehållet på den-
nes konto per den 31 december föregående kalenderår.

19 §

En uppgift på ett konto i utsläppsrättsregistret, skall rättas om den

innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller lik-
nande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall
ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller ytt-
randet annars är uppenbart onödigt.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller istället för för-

sta stycket bestämmelserna om rättelse i 28

§ personuppgiftslagen

(1998:204).

Avgift för konto

20 §

För upprättande och förande av konto i utsläppsrättsregistret har kon-

toföringsmyndigheten rätt att ta ut avgifter enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar. Avgiften får inte vara så beskaffad att den belastar
verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag eller baseras på kostnader
för löpande transaktioner.

5 SFS 2004:1167�1208

background image

8

SFS 2004:1199

5 kap. �vervakning och rapportering av utsläpp av koldioxid

1 §

En verksamhetsutövare är skyldig att genom beräkning eller mätning

övervaka sina utsläpp av koldioxid och varje år ge in en enligt 4 § verifierad
rapport om utsläppen. Rapporten skall ges in till tillsynsmyndigheten senast
den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

2 §

Rapporten skall för varje anläggning innehålla

1. en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklu-

sive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräk-
ningens säkerhet, och

2. uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om övervakning och rapportering.

Ackrediterad kontrollör

4 §

Verifiering av en rapport enligt 1 § skall utföras av en kontrollör som

ackrediterats för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav som skall ställas på kontrollören och de uppgifter
som kontrollören skall utföra.

6 kap. Redovisning av utsläppsrätter

�verlämnande av utsläppsrätter

1 §

En verksamhetsutövare skall för varje anläggning senast den 30 april

till kontoföringsmyndigheten överlämna det antal utsläppsrätter som mot-
svarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen under närmast föregå-
ende kalenderår.

Utsläppsrätter som utfärdats av en behörig myndighet i en annan med-

lemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksam-
hetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Annullering av utsläppsrätter

2 §

En utsläppsrätt skall annulleras

1. när den överlämnats för att uppfylla skyldigheten i 1 § första stycket,
2. när den inte längre är giltig på grund av att handelsperioden som den

har utfärdats för löpt ut, eller

3. när innehavaren av en utsläppsrätt begär att den skall annulleras.

3 §

En utsläppsrätt får inte annulleras för att fullgöra skyldigheten enligt

1 § första stycket eller på innehavarens egen begäran enligt 2 § första stycket
3, om utsläppsrätten har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål
för betalningssäkring.

background image

9

SFS 2004:1199

Hinder för överlåtelse

4 §

Kontoföringsmyndigheten skall se till att en verksamhetsutövare, som

under ett visst år inte har uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna
en verifierad rapport beträffande sina utsläpp från föregående år inte kan
överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge en verifierad rapport inte före-
ligger.

7 kap. Tillsyn

1 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen utövas av den tillsynsmyndighet som regeringen bestäm-
mer.

2 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med
vite.

3 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett före-
läggande får förenas med vite.

4 §

Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till anläggningar som

avses i denna lag samt till lokaler och områden som hör till sådana anlägg-
ningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte
bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

5 §

Om det finns anledning att anta att den som omfattas av tillsynen har

begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i utredning av en
fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

8 kap. Straff, förverkande, andra sanktioner och skadestånd

Straff och förverkande

1 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. driver verksamhet som medför utsläpp av koldioxid utan att inneha er-

forderligt tillstånd enligt denna lag,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om tillstånd en-

ligt 2 kap. som skulle kunna föranleda att tillstånd meddelas på felaktiga
grunder,

3. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 §,
4. underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet föreligger

enligt 2 kap. 8, eller

5. lämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om

tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 4 § och därigenom skulle kunna
föranleda att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.

I ringa fall döms inte till ansvar.

background image

10

SFS 2004:1199

2 §

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med

straff enligt brottsbalken.

3 §

Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt

denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet.

4 §

Om det inte är uppenbart oskäligt skall utbyte av brott enligt denna lag

förklaras förverkat.

Andra sanktioner

5 §

Tillsynsmyndigheten skall besluta om att offentliggöra namnen på de

verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter
enligt 6 kap. 1 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet vid offentliggörandet.

6 §

En verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt många ut-

släppsrätter enligt 6 kap. 1 § skall till staten betala en avgift i förhållande till
de utsläpp för vilka utsläppsrätter inte överlämnats.

Avgiften skall, såvitt gäller handelsperioden 2005�2007, uppgå till ett be-

lopp som motsvarar 40 euro per ton koldioxid som släpps ut från anlägg-
ningen och som verksamhetsutövaren inte överlämnat utsläppsrätter för. För
efterföljande handelsperioder skall beloppet motsvara 100 euro.

Värdet i svenska kronor bestäms utifrån eurons värde den 1 maj det år

överlämnandet skall ske.

7 §

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från

sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter till kontoförings-
myndigheten, när denne skall överlämna utsläppsrätter för det efterföljande
kalenderåret.

8 §

Frågor om uttagande av avgift enligt 6 § prövas av tillsynsmyndighe-

ten.

Skadestånd

9 §

Den som lider skada på grund av tekniskt fel i utsläppsrättsregistret har

rätt till ersättning av staten.

Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om

den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning
låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt, eller om den skadelidande på
något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

10 §

Den som lider skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 kap.

20 § har rätt till ersättning av staten.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller

andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

background image

11

SFS 2004:1199

11 §

Utöver vad som följer av 9 § gäller bestämmelserna i 48 § personupp-

giftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter en-
ligt denna lag.

12 §

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 9 och 10 §§ av den

myndighet som regeringen bestämmer.

9 kap. �verklagande

1 §

Beslut av tillståndsmyndigheten om tillstånd enligt 2 kap. får överkla-

gas hos miljödomstolen. I 23 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande av miljödomstolens domar och beslut.

2 §

Beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap., beslut enligt 4

kap. 4 §, begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, föreläggande som
förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, samt beslut om offentliggörande av verk-
samhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 § eller om avgift enligt 8 kap. 6 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3 §

Kontoföringsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 7, 8 eller 20 § får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 §

�vriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

5 §

Beslut i frågor om offentliggörande av verksamhetsutövares namn en-

ligt 8 kap. 5 § gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

Offentliggörandet får dock ske tidigast när tiden för överklagande av

myndighetens beslut löpt ut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Genom lagen upphävs la-

gen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.

2. Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. kommit in till tillståndsmyn-

digheten men ärendet inte avgjorts före den 1 januari 2005, får tillstånds-
myndigheten besluta att utsläpp av koldioxid tills vidare får ske trots att till-
ståndsfrågan inte slutligt har avgjorts. Ett sådant beslut skall förenas med
villkor om rapportering av utsläpp och om överlämnande av utsläppsrätter.

3. Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna lag skall hand-

läggas och bedömas enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MONA SAHLIN
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.