SFS 2009:1324 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

091324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter

3

dels att 2 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 2 b och 2 d §§, 2 kap. 1, 3–9 och 10 §§, 3 kap. 2–4, 5 och

6 §§, 4 kap. 3 och 20 §§, 5 kap. 2 § och 8 kap. 1 och 6 §§ samt rubrikerna till
2, 3 och 5 kap. och rubriken närmast före 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 9 a § och 9 kap.

3 §, samt närmast före 2 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

4

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa

ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd
och andra krav för att få släppa ut växthusgaser samt om tilldelning, registre-
ring och redovisning av utsläppsrätter.

Lagen innehåller även bestämmelser om handel med andra tillgodo-

havanden för utsläpp av växthusgaser.

2 b §

5

I denna lag avses med

utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväve-

oxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en an-
läggning eller från ett luftfartyg, och

koldioxidekvivalent: den mängd dikväveoxid eller perfluorkolväten som

medför en lika stor klimatpåverkan som utsläpp av ett ton koldioxid.

2 d §

6

Med handelsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av

1 Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om änd-
ring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex
32009L0029).

3 Senaste lydelse av 2 kap. 2 § 2006:643.

4 Senaste lydelse 2009:685.

5 Senaste lydelse 2009:685.

6 Senaste lydelse 2009:685.

SFS 2009:1324

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1324

rådets direktiv 96/61/EG

7, senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2009/29/EG

8.

2 kap. Tillstånd och andra krav för att få släppa ut
växthusgaser

9

1 §

10

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd enligt denna lag för utsläpp av
växthusgaser.

3 §

Frågor om tillstånd till utsläpp av växthusgaser prövas efter ansökan av

verksamhetsutövaren av en tillståndsmyndighet. Regeringen meddelar före-
skrifter om vilken myndighet som ska vara tillståndsmyndighet.

4 §

En ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska innehålla upp-

gifter om

1. den anläggning som den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs på och

de verksamheter som i övrigt bedrivs på anläggningen, inklusive den teknik
som används,

2. råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer att ge upp-

hov till utsläpp av de växthusgaser som ansökan avser,

3. anläggningens utsläppskällor av de växthusgaser som ansökan avser,
4. de åtgärder som planeras för övervakning och rapportering, och
5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4.

5 §

11

Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska ges, om den anläggning

som verksamheten bedrivs på omfattas av de tillstånd som behövs enligt
miljöbalken eller äldre miljölagstiftning och verksamhetsutövaren bedöms
kunna övervaka och rapportera verksamhetens utsläpp av växthusgaserna på
ett tillförlitligt sätt.

Om det finns skäl till det, får tillståndsmyndigheten förordna att ett till-

stånd får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft.

6 §

12

Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser får omfatta en eller flera an-

läggningar på samma plats, om anläggningarna drivs av samma verksam-
hetsutövare.

Om flera verksamhetsutövare bedriver verksamhet på en anläggning, får

ett tillstånd avse en verksamhetsutövares del av anläggningen.

7 §

Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska förenas med villkor om

skyldighet för verksamhetsutövaren att övervaka och rapportera utsläppen i
enlighet med det som följer av 5 kap. och att överlämna utsläppsrätter enligt
6 kap. 1 §.

7

EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

8

EUT L 140, 5.6.2009, s. 63 (Celex 32009L0029).

9

Senaste lydelse 2009:685.

10 Senaste lydelse 2006:643.

11 Senaste lydelse 2006:643.

12 Senaste lydelse 2006:643.

background image

3

SFS 2009:1324

8 §

Om det i fråga om en anläggning eller verksamhet som omfattas av ett

tillstånd till utsläpp av växthusgaser planeras en ändring av anläggningens
eller verksamhetens art, funktion eller kapacitet och ändringen i mer än ringa
omfattning kan påverka utsläppen av de växthusgaser som tillståndet avser,
ska verksamhetsutövaren omedelbart anmäla ändringen till tillstånds-
myndigheten.

Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av verksamheten, ska den

nye verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till tillståndsmyndigheten.

9 §

13

Tillståndsmyndigheten ska pröva om en sådan ändring som avses i

8 § av anläggningen eller verksamheten gör det nödvändigt att förena till-
ståndet med ändrade eller nya villkor om övervakning och rapportering. Om
myndigheten finner att ändrade eller nya villkor behövs och de förutsätt-
ningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska myndigheten ge ett nytt tillstånd.

Om en ny verksamhetsutövare anmäls enligt 8 § andra stycket och de för-

utsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska tillståndsmyndigheten ge ett
nytt tillstånd.

Översyn av tillstånd

9 a §

Senast vart femte år efter det att ett tillstånd till utsläpp av växthusga-

ser har getts, ska tillsynsmyndigheten ha sett över villkoren i tillståndet och,
om villkoren inte är tillfredsställande, förelagt verksamhetsutövaren att an-
söka om en ändring av villkoren eller om ett nytt tillstånd.

10 §

14

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till utsläpp av växt-

husgaser, om

1. ett villkor som tillståndet är förenat med inte har följts och avvikelsen

är av allvarlig art,

2. verksamhetsutövaren i annat fall allvarligt åsidosätter det som är före-

skrivet om rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter,

3. de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning

saknas,

4. tillståndet ersätts med ett nytt tillstånd, eller
5. verksamheten inte kräver tillstånd till utsläpp av växthusgaser.

3 kap. Nationell förteckning och tilldelning av utsläppsrätter

Nationell förteckning

15

2 §

16

Regeringen ska upprätta en förteckning över

1. de anläggningar som omfattas av krav på tillstånd till utsläpp av

växthusgaser, och

2. det antal utsläppsrätter för varje anläggning som avses att bli fördelade

utan betalning.

Regeringen ska anmäla förteckningen till Europeiska kommissionen.

13 Senaste lydelse 2006:643.

14 Senaste lydelse 2006:643.

15 Senaste lydelse 2009:685.

16 Senaste lydelse 2009:685.

background image

4

SFS 2009:1324

3 §

17

Efter det att Europeiska kommissionen har granskat den förteckning

som avses i 2 § ska tillsynsmyndigheten besluta om det antal utsläppsrätter
som ska tilldelas varje anläggning utan betalning.

Om Europeiska kommissionen i sin granskning av förteckningen har fun-

nit att en anläggning inte omfattas av handelsdirektivet, får inga utsläpps-
rätter tilldelas anläggningen utan betalning.

4 §

18

En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp av växthusgaser

och som har ansökt om tilldelning får tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för
den eller de anläggningar som omfattas av tillståndet.

En verksamhetsutövare som inte har tillstånd till utsläpp av växthusgaser

kan få en tilldelning av utsläppsrätter som är beroende av att ett sådant till-
stånd ges.

Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, ska tilldelning göras

för var och en av anläggningarna.

5 §

Varje utsläppsrätt medför rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller en

koldioxidekvivalent under en fastställd period i enlighet med denna lag och
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

En utsläppsrätt är överlåtbar till fysiska och juridiska personer, om inte

annat följer av denna lag eller av artikel 12.1 i handelsdirektivet.

6 §

19

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tilldelningen av

utsläppsrätter.

4 kap.

3 §

Utsläppsrätter som tilldelats för flygverksamhet eller befintliga an-

läggningar ska för varje år i handelsperioden utfärdas senast den 28 februari
det år som tilldelningen avser.

För anläggningar hos nya deltagare i handelssystemet ska utsläppsrätter

utfärdas senast den 28 februari varje år med start kalenderåret efter det år
som anläggningen tagits i drift.

Utsläppsrätter får dock inte utfärdas för en verksamhet eller anläggning,

om tillståndet för utsläpp av växthusgaser har återlämnats eller återkallats
enligt 2 kap. 10 §.

20 §

20

För upprättande av konto i utsläppsrättsregistret har kontoförings-

myndigheten rätt att ta ut en avgift. Regeringen meddelar föreskrifter om av-
giften.

Avgiften får inte belasta verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag

eller flygverksamheter.

17 Senaste lydelse 2006:643.

18 Senaste lydelse 2009:685.

19 Senaste lydelse 2009:685.

20 Senaste lydelse 2009:685.

background image

5

SFS 2009:1324

5 kap. Övervakning och rapportering av utsläpp av
växthusgaser

2 §

21

Om en verksamhetsutövare inte har gett in en verifierad rapport enligt

1 §, ska tillsynsmyndigheten besluta hur stora utsläppen av växthusgaser ska
anses ha varit under det närmast föregående kalenderåret. Beslutet ska grun-
das på en uppskattning av vad som framstår som skäligt med hänsyn till det
som framkommit i ärendet om verksamhetens art och omfattning. Beslutet
får meddelas tidigast den 1 maj året efter det kalenderår som uppskattningen
avser.

Tillsynsmyndigheten ska innan den beslutar ge verksamhetsutövaren till-

fälle att yttra sig över ett förslag till beslut.

8 kap.

1 §

22

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. driver en verksamhet som medför utsläpp av växthusgaser utan att verk-

samheten omfattas av ett tillstånd eller en godkänd övervaknings- och
rapporteringsplan enligt det som krävs i denna lag eller föreskrifter som re-
geringen har meddelat med stöd av lagen,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om tillstånd en-

ligt 2 kap. som skulle kunna föranleda att tillstånd ges på felaktiga grunder,

3. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 §,
4. underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet föreligger

enligt 2 kap. 8 §, eller

5. lämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om till-

delning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och därigenom skulle kunna föran-
leda att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.

I ringa fall döms inte till ansvar.

6 §

En verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt många ut-

släppsrätter enligt 6 kap. 1 § ska betala en avgift till staten i förhållande till
de utsläpp för vilka utsläppsrätter inte överlämnats.

Avgiften ska uppgå till ett belopp som den 1 maj det år då utsläppsrätterna

skulle ha överlämnats motsvarar 100 euro per ton koldioxid eller koldioxid-
ekvivalent. Om det av en omräkning med hänsyn till förändringar i det all-
männa prisläget jämfört med prisläget 2013 följer att det omräknade be-
loppet överstiger 100 euro, ska avgiften uppgå till det högre beloppet. För-
ändringen ska beräknas enligt det europeiska konsumentprisindex som Euro-
peiska kommissionen årligen tillkännager.

9 kap.

3 §

23

Tillsynsmyndigheten får överklaga tillståndsmyndighetens beslut en-

ligt denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

21 Senaste lydelse 2006:643. Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom
2009:685.

22 Senaste lydelse 2009:685.

23 Tidigare 9 kap. 3 § upphävd genom 2006:643.

background image

6

SFS 2009:1324

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 2 kap. 9 a §, och

8 kap. 6 § och i övrigt den 1 januari 2010.

2. I frågor om utsläpp av koldioxid som sker före utgången av 2012 och

tillstånd till sådana utsläpp samt utfärdande av utsläppsrätter för sådana ut-
släpp ska 1 kap. 1, 2 b och 2 d §§, 2 kap. 1, 3–9 och 10 §§, 3 kap. 2–4 och
5 §§, 4 kap. 3 § och 8 kap. 1 § i deras äldre lydelse tillämpas.

3. Trots det som sägs i 2 ska bestämmelsen i 4 kap. 3 § om utfärdande av

utsläppsrätter i fråga om flygverksamhet tillämpas från och med den 1 janu-
ari 2012.

4. För ett tillstånd som getts före 2013, ska 2 kap. 9 a § tillämpas så att

tillsynsmyndigheten senast den 1 januari 2017 ska ha sett över villkoren i
tillståndet och, om villkoren inte är tillfredsställande, förelagt verksamhets-
utövaren att ansöka om en ändring av villkoren eller ett nytt tillstånd.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.