SFS 2011:1103 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

111103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsläppsrätter

dels att 4 kap. 6, 12 och 13 §§ samt 8 kap. 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 11 § ska utgå,
dels att 1 kap. 2 och 2 e §§, 2 kap. 14 §, 4 kap. 1, 2, 5, 7–11 och 15–20 §§,

5 kap. 1 §, 6 kap. 1–3 §§, 8 kap. 7 och 10–12 §§ och 9 kap. 1 § samt rubri-
kerna närmast före 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 och 20 a §§, av

följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag avses med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksam-

heter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag,
inklusive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett
är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka
utsläpp och föroreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från

eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp
som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2 e §

3

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förord-

ning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och
skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

4.

1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

2 Senaste lydelse 2009:685.

3 Senaste lydelse 2009:685.

4 EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920).

SFS 2011:1103

Utkom från trycket
den 8 november 2011

background image

2

SFS 2011:1103

2 kap.

14 §

5

Övervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska innehålla

uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka
och rapportera utsläppen enligt 5 kap. Om verksamhetsutövaren avser att an-
söka om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även inne-
hålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möj-
liggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna
sträckan.

Planen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med
den flugna sträckan ska göras.

4 kap.

Unionsregister

1 §

6

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett

unionsregister finns i registerförordningen.

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är

den nationella administratör som avses i artikel 6.1 i registerförordningen.
Kontoföringsmyndigheten ska administrera konton i unionsregistret som
myndigheten har öppnat och som tillhör följande kontotyper:

1. Sveriges nationella konton,
2. depåkonton för verksamhetsutövare,
3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
4. persondepåkonton,
5. depåkonton för handelsplattformar, och
6. kontrollörskonton.
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska inte

tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

2 §

7

En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den

är utfärdad.

I artikel 57 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av ut-

släppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelspe-
rioder.

5 §

En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i

unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes
ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt.

6 §

Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepå-

konto som anges i 1 § andra stycket 4 ska vara folkbokfört eller ha säte i
Sverige.

5 Senaste lydelse 2009:685.

6 Senaste lydelse 2006:643.

7 Senaste lydelse 2006:643.

background image

3

SFS 2011:1103

7 §

Om en ansökan enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där, ska sö-

kanden föreläggas att komplettera sin ansökan. Om föreläggandet inte följs,
ska ansökan avvisas.

8 §

Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto inte har ett

ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas.

9 §

8

Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering som

inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transak-
tionsförteckning eller den internationella transaktionsförteckningen för Fören-
ta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

10 §

I artikel 11 i registerförordningen finns det bestämmelser om att en

kontohavare ska underrättas om vissa processer som rör kontot.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt 5 § får även underrättelsen över-

föras elektroniskt.

11 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. anteckning i unionsregistret av beslut om att någon som finns registre-

rad i unionsregistret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt eller
kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats,

2. avvisning av en ansökan om registrering som inte är förenlig med en så-

dan anteckning, och

3. borttagande av en sådan anteckning.

15 §

9

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling
av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i de
konton i unionsregistret som kontoföringsmyndigheten administrerar enligt
1 §.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i unions-
registret.

16 §

10

Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i uni-

onsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar för en-

ligt lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unions-

registret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om ut-

släppsrätter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt

8 Senaste lydelse 2006:643.

9 Senaste lydelse 2006:643.

10 Senaste lydelse 2006:643.

background image

4

SFS 2011:1103

3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag
för prövningar eller beslut.

17 §

Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i unions-

registret till tillsynsmyndigheten.

18 §

Kontoföringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje år ge inne-

havaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 § andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett
besked om innehållet på kontot per den 31 december det närmast föregående
kalenderåret. Beskedet ska lämnas genom att det hålls tillgängligt elektro-
niskt där kontoföringsmyndigheten håller annan information tillgänglig för
kontohavaren.

19 §

En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller

någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbi-
seende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet
att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars
är uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i

artikel 51 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för för-

sta stycket bestämmelserna om rättelse i 28 § personuppgiftslagen
(1998:204).

20 §

11

Kontoföringsmyndigheten får ta ut en avgift för att öppna ett per-

sondepåkonto eller ett depåkonto för handelsplattform i unionsregistret.

Avgiften får inte belasta verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag

eller flygverksamheter.

20 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om sådan avgift som avses i

20 §.

5 kap.

1 §

12 För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutöva-

ren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser
som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje
år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som an-

vänds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens el-
ler beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av 3 § 2, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalen-

derår som rapporten avser.

11 Senaste lydelse 2009:1324.

12 Senaste lydelse 2009:1325.

background image

5

SFS 2011:1103

6 kap.

1 §

13

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal

utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen.
För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal ut-
släppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksam-
heten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under
det närmast föregående kalenderåret. Överlämnandet får inte med stöd av
2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ske senare än den
30 april. I artiklarna 46–48 i registerförordningen finns det bestämmelser om
förfarandet för överlämnande.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut

av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft,
ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta
beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan med-

lemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksam-
hetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Borttagande och annullering

2 §

14

I artiklarna 49 och 50 i registerförordningen finns det bestämmelser

om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter.

3 §

15

En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläpps-

minskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första
stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt ar-

tiklarna 49 och 50 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med
kvarstad eller betalningssäkrats.

8 kap.

7 §

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från

sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter, när denne ska
överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

10 §

16

Den som lider skada till följd av ett fel som rättas enligt 4 kap. 19 §

första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en felregi-
strering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller

andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

11 §

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skade-

stånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

13 Senaste lydelse 2009:685.

14 Senaste lydelse 2006:643.

15 Senaste lydelse 2006:643.

16 Senaste lydelse 2009:685.

background image

6

SFS 2011:1103

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

12 §

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av den myndighet

som regeringen bestämmer.

9 kap.

1 §

17

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan en-

ligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,
5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i regi-

sterförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i
registerförordningen,

8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt om-

bud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om be-

hörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga

av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,
14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,
15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt

8 kap. 5 §,

16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och
17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap.

14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

17 Senaste lydelse 2010:941.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.