SFS 2021:311 Lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet / SFS 2021:311 Lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
SFS2021-311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Utfärdad den 29 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens syfte och tillämpningsområde
1 §
Denna lag syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att
göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet.

Lagen ska tillämpas i fråga om investeringar som en nätkoncessions-

havare gör under tillsynsperioderna 2020�2023 och 2024�2027.

Ordförklaringar
2 §
I denna lag avses med redovisningsenhet den nätverksamhet som om-
fattas av en viss intäktsram.

�vriga ord och uttryck som används i lagen har samma innebörd som i

ellagen (1997:857).

Särskilt investeringsutrymme
3 §
Nätmyndigheten ska efter ansökan av nätkoncessionshavaren besluta
om ett särskilt investeringsutrymme för en redovisningsenhet och tillsyns-
period, om

1. intäktsramen för tillsynsperioden 2016�2019 har ökats med tillämp-

ning av 5 kap. 20 § ellagen (1997:857) i dess lydelse före den 1 januari 2019
eller nätkoncessionshavaren fått uppbära ett sådant belopp som avses i
5 kap. 29 § ellagen under tillsynsperioden 2016�2019 enligt ett beslut av
nätmyndigheten, och

2. nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten under tillsyns-

perioden 2016�2019 har varit mindre än intäktsramen med tillägg av det
belopp som nätmyndigheten kan ha beslutat enligt 5 kap. 29 § ellagen.

4 § En ansökan om särskilt investeringsutrymme ska ges in till nätmyn-
digheten före utgången av den tillsynsperiod som ansökan avser.

Om det hos nätmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol pågår en

prövning i fråga om tillämpningen av 5 kap. 29 § ellagen (1997:857) när det
gäller ett underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden
2016�2019 får en ansökan, som gäller särskilt investeringsutrymme för
tillsynsperioden 2020�2023, inte prövas i sak innan ärendet eller målet har
avgjorts och avgörandet har fått laga kraft.

1 Prop. 2020/21:94, bet. 2020/21:NU15, rskr. 2020/21:256.

SFS

2021:311

Publicerad
den

30 april 2021

background image

SFS

2

5 § Det särskilda investeringsutrymmet för tillsynsperioden 2020�2023
ska motsvara intäktsramen för tillsynsperioden 2016�2019, i förekommande
fall med tillägg av det belopp som nätkoncessionshavaren fått uppbära under
tillsynsperioden 2016�2019 enligt ett beslut enligt 5 kap. 29 § ellagen
(1997:857), med avdrag för

1. nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten under tillsyns-

perioden 2016�2019, inbegripet belopp som inte ska anses vara intäkter från
nätverksamheten enligt 5 kap. 29 § andra stycket ellagen, och

2. belopp som nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden 2020�2023

får uppbära från nätverksamheten enligt ett beslut enligt 5 kap. 29 § ellagen.

Det särskilda investeringsutrymmet för tillsynsperioden 2024�2027 ska

motsvara det särskilda investeringsutrymmet för tillsynsperioden 2020�
2023 med avdrag för investeringsbelopp som har ökat intäktsramen för den
tillsynsperioden enligt 6 §.

�kning av intäktsramen med ett investeringsbelopp
6 §
Om en nätkoncessionshavare har ett särskilt investeringsutrymme för
en redovisningsenhet, ska nätmyndigheten vid omprövning enligt 5 kap. 22 §
ellagen (1997:857) öka intäktsramen med ett särskilt belopp (investerings-
belopp) för tillsynsperioden efter ansökan av nätkoncessionshavaren.

�kningen får inte överstiga vare sig
1. det särskilda investeringsutrymmet för den tillsynsperiod som ompröv-

ningen avser, eller

2. nätkoncessionshavarens investeringar i redovisningsenheten under till-

synsperioden.

7 § En ansökan om ökning av intäktsramen enligt 6 § ska ges in till nät-
myndigheten inom tre månader efter utgången av den tillsynsperiod som
ansökan avser.

8 § En nätkoncessionshavares samlade investeringsbelopp ska beräknas så
att beloppen motsvarar 65 procent av nätkoncessionshavarens investeringar
under en tillsynsperiod i samtliga redovisningsenheter med särskilt investe-
ringsutrymme, sedan avdrag gjorts från investeringarna med belopp som mot-
svarar

1. fyra procent av redovisningsenheternas samlade kapitalbas, och
2. anslutningsavgifter enligt 4 kap. 9 a och 9 b §§ ellagen (1997:857).
Om en nätkoncessionshavare har fler än en redovisningsenhet med sär-

skilt investeringsutrymme, ska investeringsbeloppen fördelas mellan redo-
visningsenheterna på det sätt som nätkoncessionshavaren anger, i den ut-
sträckning en sådan fördelning är förenlig med 6 § andra stycket.

Underskott för tillsynsperioden 2020�2023
9 §
Om de samlade intäkterna från en redovisningsenhet med särskilt in-
vesteringsutrymme under tillsynsperioden 2020�2023 har varit mindre än
intäktsramen med tillägg av det belopp som nätkoncessionshavaren kan ha
fått uppbära under tillsynsperioden enligt ett beslut enligt 5 kap. 29 § ellagen
(1997:857), ska nätmyndigheten besluta att intäktsramen för tillsynsperio-
den 2024�2027 ska ökas med ett belopp som motsvarar underskottet.

�verlåtelse av nätkoncession
10 §
Om en nätkoncessionshavare överlåter en redovisningsenhet, ska

2021:311

background image

SFS

3

1. det särskilda investeringsutrymme som gäller för enheten fortsätta att

gälla efter överlåtelsen, och

2. den nya nätkoncessionshavaren även i övrigt träda i överlåtarens ställe

vid tillämpningen av denna lag.

Särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2024�2027

efter överlåtelse eller gränsändring
11 §
Nätmyndigheten ska efter en ansökan enligt 4 § besluta om ett sär-
skilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2024�2027 för en redovis-
ningsenhet, trots att förutsättningar inte finns enligt 3 §, om

1. redovisningsenhetens kapitalbas under tillsynsperioden 2020�2023 har

ökats genom ett förvärv av en nätkoncession eller en ändring av gränserna
för en nätkoncession för område, och

2. ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020�2023 har

beslutats för den redovisningsenhet vars kapitalbas har minskats som en
följd av förvärvet eller gränsändringen.

12 § När nätmyndigheten beslutar om ett särskilt investeringsutrymme för
tillsynsperioden 2024�2027 för en redovisningsenhet som berörs av ett
beslut enligt 5 kap. 34 eller 36 § ellagen (1997:857) i fråga om fördelning
av intäktsramen för tillsynsperioden 2020�2023 ska det särskilda investe-
ringsutrymmet enligt 5 § andra stycket fördelas på samma sätt som intäkts-
ramen.

Någon fördelning ska inte göras, om den del av kapitalbasen som överlå-

tits eller är hänförlig till gränsändringen har liten betydelse för intäktsramens
storlek.

Bemyndiganden
13 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om hur ett särskilt investeringsutrymme och ett
investeringsbelopp ska beräknas.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet för nätkoncessionshavare att i en särskild
ordning redovisa vilka investeringar som genomförs i en redovisningsenhet
med särskilt investeringsutrymme.

Tillsyn
15 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att
nätkoncessionshavare följer föreskrifter som har meddelats med stöd av
14 §.

16 § Den myndighet som avses i 15 § får besluta de förelägganden som
behövs för att nätkoncessionshavare ska följa föreskrifter som har meddelats
med stöd av 14 §.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Besluts giltighet
17 §
Beslut enligt denna lag i frågor om särskilt investeringsutrymme eller
ökning av intäktsramen gäller omedelbart.

2021:311

background image

SFS

4

�verklagande
18 §
Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANDERS YGEMAN

(Infrastrukturdepartementet)

2021:311

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.