SFS 2022:601 Lag om ändring i lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet / SFS 2022:601 Lag om ändring i lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
SFS2022-601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:311) om särskilt

investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (2021:311) om särskilt
investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska ha följande lydelse.

8 § En nätkoncessionshavares samlade investeringsbelopp ska beräknas så
att beloppen motsvarar 65 procent av nätkoncessionshavarens investeringar
under en tillsynsperiod i samtliga redovisningsenheter med särskilt investe-
ringsutrymme, sedan avdrag gjorts från investeringarna med belopp som
motsvarar

1. fyra procent av redovisningsenheternas samlade kapitalbas, och
2. anslutningsavgifter enligt 4 kap. 10 § ellagen (1997:857).
Om en nätkoncessionshavare har fler än en redovisningsenhet med sär-

skilt investeringsutrymme, ska investeringsbeloppen fördelas mellan redo-
visningsenheterna på det sätt som nätkoncessionshavaren anger, i den
utsträckning en sådan fördelning är förenlig med 6 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309.

SFS

2022:601

Publicerad
den

31 maj 2022

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.