SFS 2021:755 Lag med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi

SFS2021-755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

G

Svensk författningssamling

Lag

med bemyndiganden att meddela föreskrifter om

tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller

tillförsel av förnybar energi

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om tidsfrister för kommuners
handläggning av ärenden om tillstånd, anmälningar eller dispenser som
gäller

1. uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar för produktion av

förnybar el, och

2. utrustning för anslutning av sådana anläggningar till elnätet.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om kommuners medverkan i
arbetet med en kontaktpunkt för att vägleda sökande i ärenden om tillstånd,
anmälningar eller dispenser som gäller

1. uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar för tillförsel av

förnybar energi, och

2. utrustning för anslutning av sådana anläggningar till nätet.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANDERS YGEMAN
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:NU27, rskr. 2020/21:394.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

SFS

2021:755

Publicerad
den

30 juni 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.