SFS 2021:787 Lag om klimatdeklaration för byggnader

SFS2021-787.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om klimatdeklaration för byggnader

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens syfte och tillämpningsområde
1 §
Lagens syfte är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs.

2 § Lagen ska tillämpas när nya byggnader uppförs om inte något annat
framgår av 5 eller 6 §.

Ord och uttryck
3 §
I denna lag avses med

1. klimatpåverkan: utsläpp och upptag av växthusgaser,
2. växthusgaser: gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning

och absorberar delar av jordens värmestrålning.

Skyldighet att ge in en klimatdeklaration
4 §
Byggherren ansvarar för att en klimatdeklaration upprättas när en ny
byggnad uppförs om inte något annat framgår av 5 eller 6 §. Byggherren ska
ge in deklarationen till den myndighet som regeringen bestämmer
(registreringsmyndigheten).

I 10 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om

att en byggnadsnämnd kan meddela ett slutbesked först efter att en klimat-
deklaration har getts in eller byggherren gjort sannolikt att det inte finns
någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration.

Undantag från skyldigheten att ge in en klimatdeklaration
5 §
Skyldigheten att upprätta och ge in en klimatdeklaration omfattar inte

1. byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i

högst två år,

2. byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § plan- och

bygglagen (2010:900),

3. byggnader för industri- eller verkstadsändamål,
4. ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande

näring,

5. byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter, och
6. byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av

betydelse för Sveriges säkerhet.

1 Prop. 2020/21:144, bet. 2020/21:CU23, rskr. 2020/21:407.

SFS

2021:787

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

2

SFS

2021:787

Om en byggherre som uppför byggnader som är undantagna från skyldig-

heten att ge in klimatdeklaration enligt första stycket 6 också uppför andra
byggnader, får regeringen meddela föreskrifter om sådant undantag även för
dessa andra byggnader.

6 § En byggherre som är en fysisk person och som på annat sätt än i
näringsverksamhet uppför en byggnad, är inte skyldig att upprätta eller ge
in en klimatdeklaration.

Klimatdeklarationens innehåll och omfattning
7 §
Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om

1. byggnaden,
2. vilken fastighet som byggnaden tillhör,
3. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, och
4. klimatpåverkan från byggnaden.

8 § Uppgifterna om klimatpåverkan från byggnaden ska omfatta

1. råvaruförsörjning i produktskedet,
2. transport i produktskedet,
3. tillverkning i produktskedet,
4. transport i byggproduktionsskedet, och
5. bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en klimat-
deklaration.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även

meddela föreskrifter om

1. vilka data som ska användas för att beräkna klimatpåverkan,
2. vilka delar av byggnaden som klimatdeklarationen ska omfatta, och
3. undantag från delar av de krav som ställs på klimatdeklarationens inne-

håll och omfattning.

Klimatdeklarationsregister
10 §
Registreringsmyndigheten ska föra ett register över klimat-
deklarationer som har getts in till myndigheten enligt 4 §.

11 § Personuppgifter får behandlas i det register som förs enligt 10 § för
att tillhandahålla information som behövs för

1. framtagande av statistik,
2. forskning,
3. uppföljning och utvärdering av klimatpåverkan i bebyggelsen,
4. tillsyn, och
5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader

och deras klimatpåverkan utgör underlag för bedömningar och beslut.

12 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 11 § får
också behandlas för att lämna uppgifter i överensstämmelse med lag eller
förordning.

13 § Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får behandlas även för
andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in för.

background image

3

SFS

2021:787

14 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som får registreras i klimatdeklarationsregistret,
2. urval och bearbetningar av personuppgifter, och
3. elektroniskt utlämnande på annat sätt än genom direktåtkomst.

Tillsyn
15 §
Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de
skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen fullgörs (tillsynsmyndigheten).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillsynen.

16 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndig-
heten rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen från byggherren.

17 § Om tillsynsmyndigheten beräknar ett värde av klimatpåverkan från
byggnaden enligt 7 § 4 som väsentligt avviker från det registrerade värdet
ska myndigheten ge byggherren tillfälle att inom en viss tid lämna en
förklaring till avvikelsen.

Myndigheten ska ändra det registrerade värdet till det värde som myndig-

heten har beräknat om inte byggherren har gjort sannolikt att avvikelsen
enligt första stycket är godtagbar.

18 § Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift om

1. byggherren har lämnat oriktiga uppgifter i klimatdeklarationen och

skäligen borde ha insett detta, och

2. det deklarerade värdet av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4

väsentligt avviker från tillsynsmyndighetens beräknade värde på ett sätt som
inte är godtagbart.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgiften.

Överklagande
19 §
Beslut enligt 17 § andra stycket och 18 § första stycket får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte över-
klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas inte på byggnader för vilka ansökan om bygglov har

kommit in till byggnadsnämnden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MÄRTA STENEVI
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.