SFS 2022:333 Lag om energimätning i byggnader

SFS2022-333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om energimätning i byggnader

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om energimätning i lägenheter och
information om energianvändning.

Individuell mätning av el
2 §
Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller
utför eller låter utföra en ombyggnad av en byggnad ska se till att elanvänd-
ningen i varje lägenhet kan mätas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från skyldigheterna i första stycket.

Individuell mätning av värme och tappvarmvatten för hushållsbruk
3 §
Den som äger ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både
bostäder och lokaler som försörjs med värme från en central källa eller från
ett system för fjärrvärme ska se till att den energi som används för
uppvärmning i varje lägenhet kan mätas.

Den som äger ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både

bostäder och lokaler som försörjs med tappvarmvatten för hushållsbruk från
en central källa eller från ett system för fjärrvärme ska se till att det
tappvarmvatten för hushållsbruk som används i varje lägenhet kan mätas.

Första och andra styckena gäller endast om det är tekniskt genomförbart

och proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar att installera
system för individuell mätning.

4 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra ett flerbostadshus
eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med
tappvarmvatten för hushållsbruk från en central källa eller från ett system
för fjärrvärme ska se till att det tappvarmvatten för hushållsbruk som
används i varje bostadslägenhet kan mätas.

1 Prop. 2021/22:124, bet. 2021/22:NU18, rskr. 2021/22:239.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energi-
effektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/944, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december
2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga
lydelsen.

SFS

2022:333

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

2

SFS

2022:333

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. i vilka fall det är tekniskt genomförbart och proportionellt i förhållande

till möjliga energibesparingar att installera system för individuell mätning
enligt 3 §,

2. vilka mätmetoder som ska tillämpas vid mätning enligt 3 § första

stycket, och

3. de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning enligt 3 och 4 §§

ska uppfylla och undantag från dessa krav.

Avläsning av mätsystem och tillhandahållande av information
6 §
Den som äger en byggnad där system för individuell mätning har
installerats enligt 3 eller 4 § ska

1. se till att mängden energi som används för uppvärmning och mängden

tappvarmvatten för hushållsbruk till varje lägenhet läses av, och

2. säkerställa att varje lägenhetsinnehavare får faktureringsinformation

och information om energianvändning och att informationen, på begäran,
lämnas till ett företag som lägenhetsinnehavaren har utsett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om tillhandahållande av information enligt första
stycket 2 och om undantag från dessa krav.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om fakturering och kostnadsfördelning.

7 § Den som äger en byggnad där system för individuell mätning har
installerats enligt 3 eller 4 § får inte ta ut någon avgift för att tillhandahålla
lägenhetsinnehavare fakturor, faktureringsinformation eller information om
energianvändning.

Tredimensionella fastigheter
8 §
Om en samfällighetsförening ansvarar för el-, värme- eller tapp-
varmvattensystemet i en byggnad som består av tredimensionella fastigheter,
ska det som sägs i denna lag om ägaren till en byggnad i stället tillämpas på
föreningen.

Tillsyn
9 §
Byggnadsnämnden och den eller de statliga myndigheter som
regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn över att denna
lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen enligt första stycket.

10 § Om ett system för individuell mätning ska installeras, ska tillsyns-
myndigheten lämna de upplysningar som behövs för att de skyldigheter som
anges i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
ska kunna följas. Tillsynsmyndigheten ska bestämma vilka handlingar som
ska lämnas till myndigheten.

11 § Den som har en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska lämna tillsynsmyndigheten de
handlingar och uppgifter i övrigt som behövs för tillsynen.

background image

3

SFS

2022:333

12 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
följas. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Avgifter
13 §
En statlig tillsynsmyndighet får ta ut avgifter för sin tillsyn.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

14 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn.

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Överklagande
15 §
Beslut enligt 12 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
2. Genom lagen upphävs lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.
3. Bestämmelsen i 4 § gäller inte om ansökan om bygglov för uppförande

av byggnaden har lämnats in före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

KHASHAYAR FARMANBAR
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.