SFS 2007:218 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2007:218 Lag om ändring i miljöbalken
070218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § och 11 kap. 23 § miljö-

balken skall ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande om-

råden gäller 26 § väglagen (1971:948).

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljö-

värdighet gäller 1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297).

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall

23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av natur-
gasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).

11 kap.

23 §

3

Tillstånd skall lämnas till följande vattenverksamheter, om inte nå-

got annat följer av 2 kap. 9 §:

1. vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt

17 kap. 1 eller 3 § har angetts som ett villkor för verksamhetens utövande,

2. anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, tun-

nelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i särskild ordning,

3. anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för

enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

4. verksamhet som bearbetningskoncession har meddelats för enligt lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, och

5. anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har medde-

lats för enligt naturgaslagen (2005:403).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

1 Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135.

2 Senaste lydelse 2000:600.

3 Senaste lydelse 2000:600.

SFS 2007:218

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:218

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.