SFS 2012:748 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2012:748 Lag om ändring i miljöbalken
120748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 27 och 28 §§ miljöbalken

ska ha följande lydelse.

7 kap.

27 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fort-

löpande föra en förteckning över naturområden som bör skyddas eller är
skyddade

1. som särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda
fåglar

3,

2. som särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av

den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG

4, eller

3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om skydd för natur-

områden.

Av förteckningen ska det framgå vad som motiverat att ett område har

tagits upp i förteckningen och enligt vilket direktiv, internationellt åtagande
eller nationellt mål som förtecknandet har skett.

Ett område som tagits upp i förteckningen ska prioriteras i det fortsatta

skyddsarbetet.

28 §

5

Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde,

om området enligt direktiv 2009/147/EG är särskilt betydelsefullt för skyd-
det av vilda fåglar.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av

livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv
2006/105/EG, har valts ut som ett område av intresse för unionen ska av re-
geringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring

enligt första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre moti-
verar en sådan förklaring.

1 Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.

2 Senaste lydelse 2001:437.

3 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7 (Celex 32009L0147).

4 EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

5 Senaste lydelse 2011:322.

SFS 2012:748

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:748

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.