SFS 2012:907 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2012:907 Lag om ändring i miljöbalken
120907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att nuvarande 9 kap. 6 a�6 d §§ ska betecknas 9 kap. 6 e�6 h §§,
dels att 9 kap. 6 §, 10 kap. 21 §, 21 kap. 1 och 1 a §§, 22 kap. 1, 25 och

25 b §§ och 24 kap. 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas sju nya paragrafer, 9 kap. 6 a�6 d §§,

10 kap. 5 a § och 22 kap. 1 c och 25 f §§, samt närmast före 10 kap. 5 a § en
ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

6 §

3

Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att

utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts

1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan

miljöfarlig verksamhet,

2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta

kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller

4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1�3, om den ändras

med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något
annat sätt.

6 a §

�ven om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har meddelats

med stöd av 6 §, får tillsynsmyndigheten besluta att förelägga en verksam-
hetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk för bety-
dande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa
eller miljön.

6 b §

Den som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet

får ansöka om tillstånd till verksamheten enligt denna balk även om det inte
krävs tillstånd.

1 Prop. 2012/13:35, bet. 2012/13:MJU5, rskr. 2012/13:101.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010
om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

3 Senaste lydelse 2009:652. �ndringen innebär att andra�fjärde styckena upphävs.

SFS 2012:907

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

2

SFS 2012:907

6 c §

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor ef-

ter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något
annat.

6 d §

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för tillsynsmyndigheten att meddela sådana förelägganden

som avses i 6 a §, och

2. vad som ska gälla vid ändring av en verksamhet som omfattas av ett

tillstånd som avses i 6 b § eller som har upphört att vara tillståndspliktig men
bedrivs med stöd av ett tillstånd enligt detta kapitel.

10 kap.

�&terställande när en verksamhet upphör

5 a §

Den som senast har bedrivit en verksamhet som omfattas av en

statusrapport enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 § första
stycket 5 ska, när verksamheten har upphört, återställa området där verksam-
heten har bedrivits till det skick området hade enligt statusrapporten, om

1. verksamheten har orsakat en betydande förorening i mark eller grund-

vatten i området, och

2. åtgärder för återställande är tekniskt genomförbara.
Första stycket innebär inte någon inskränkning av de skyldigheter som i

övrigt följer av detta kapitel.

21 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka omständigheter som det ska tas särskild hänsyn till vid bedöm-

ningen av vad som är en allvarlig miljöskada,

2. vilka åtgärder för avhjälpande som ska vidtas i händelse av en allvarlig

miljöskada,

3. undantag från 5 och 12�14 §§ om allvarliga miljöskador,
4. utredningen i ärenden om miljöriskområden samt tillfälliga inskränk-

ningar och andra villkor enligt 17 § i samband med prövning av sådana ären-
den, och

5. skyldighet att upprätta en statusrapport som redovisar föroreningar som

förekommer i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet
bedrivs eller ska bedrivas.

Föreskrifter om undantag enligt första stycket 3 får meddelas endast
1. i fråga om verksamheter eller åtgärder som med hänsyn till sin art eller

omfattning typiskt sett

a) inte anses kunna orsaka en allvarlig miljöskada, eller
b) syftar till en godtagbar påverkan på miljön, om undantaget inte omfat-

tar skador som orsakas av fel eller försummelse, eller

2. i den mån som behövs för att kunna göra avvägningar mellan olika

väsentliga allmänna intressen.

4 Senaste lydelse 2007:660.

background image

3

SFS 2012:907

21 kap.

1 §

5

Mark- och miljödomstol prövar som första instans mål om

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första

stycket,

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom verk-
samheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen,

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en
lantmäterimyndighet,

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2�5 §§,
5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk

och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits,

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap.
13 §,

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§

på talan av någon av de solidariskt ansvariga,

8. utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite

med stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har beslu-
tat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats i förfaran-
det, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten,

9. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information

enligt vad som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-
ring, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/
45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissi-
onens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kom-
missionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
och

10. kostnadsansvar för fastighetsägare enligt 10 kap. 9 §.
Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter över-

klagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra statliga
myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Att mark- och miljödomstol efter överklagande prövar
Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap. 17 §
andra stycket.

1 a §

6

Ansökningsmål är mål

1. om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 § som inte

ska prövas av en länsstyrelse eller en kommun enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 9 kap. 8 §,

2. om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § som inte ska prövas

av en länsstyrelse,

5 Senaste lydelse 2010:923.

6 Senaste lydelse 2011:734.

background image

4

SFS 2012:907

3. om godkännande enligt 11 kap. 16 § av ett utfört ändrings- eller lag-

ningsarbete eller av åtgärder som strider mot meddelade bestämmelser om
innehållande och tappning av vatten, om arbetet eller åtgärderna inte avser
en markavvattning som ska prövas av en länsstyrelse,

4. om tillstånd enligt 11 kap. till utrivning av en vattenanläggning eller

tillståndsprövning enligt 11 kap. 22 §,

5. om förlängning enligt 24 kap. 2 § andra stycket av genomförandetiden

eller den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång,

6. om återkallelse eller förbud mot fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 §,
7. om omprövning enligt 24 kap. 5�9 §§ som inte ska prövas av en läns-

styrelse eller en kommun enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
9 kap. 8 §,

8. enligt 7 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat-

tenverksamhet, och

9. om omprövning enligt 7 kap. 13�15 §§ lagen med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet.

Mark- och miljödomstol får besluta att ett ansökningsmål som gäller ute-

slutande en viss eller vissa sakägare ska behandlas enligt det som gäller för
stämningsmål enligt 7 kap. lagen med vissa bestämmelser om vattenverk-
samhet, om sökanden medger det och målet kan avgöras med bindande ver-
kan endast mot dessa sakägare.

22 kap.

1 §

7

En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena

på platsen, produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt använd-
ningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning,

2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt

förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att förebygga uppkomsten
av avfall, dels för förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och
annan återvinning av det avfall som anläggningen ger upphov till,

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift

om det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. följs,

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en

säkerhetsrapport i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor,

7. en statusrapport när det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av 10 kap. 21 § första stycket 5, och

8. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�7.
I mål om vattenverksamhet ska ansökan dessutom innehålla

7 Senaste lydelse 2005:571.

background image

5

SFS 2012:907

1. uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller

ej och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda inne-
havare av särskild rätt till fastigheterna, och

2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sak-

ägare, om det inte på grund av verksamhetens omfattning bör anstå med
sådana uppgifter.

I 7 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-

samhet finns det ytterligare bestämmelser om vad en ansökan i vissa fall ska
innehålla i mål om vattenverksamhet.

1 c §

En ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § tredje stycket ska

innehålla en redogörelse för gällande tillstånd och villkor samt de uppgifter
enligt 1 § första stycket 1�8 som behövs för bedömning av ändringens
omfattning och dess påverkan på människors hälsa och miljön.

25 §

8

En dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska i före-

kommande fall innehålla bestämmelser om

1. den tid som tillståndet ska gälla,
2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska

utformning i övrigt,

3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande

av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod,

4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande åtgär-

der samt hur betalningen ska ske,

5. skyldighet att betala avgifter,
6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik som
a) behövs för att anpassa tillämpningen av sådana föreskrifter om försiktig-

hetsmått som har meddelats med stöd av denna balk, om föreskrifterna med-
ger eller förutsätter en sådan anpassning, eller

b) annars behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på grund

av föroreningar,

7. de villkor som behövs avseende hantering av kemiska produkter i verk-

samheten, om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

8. de villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och återanvänd-

ning, om hanteringen, återvinningen eller återanvändningen kan medföra
olägenheter för den yttre miljön,

9. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med mark,

vatten och andra naturresurser,

10. de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljöskada

och ställande av säkerhet,

11. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön,

12. de övriga villkor som behövs för att förhindra skada på eller olägenhet

för omgivningen,

13. den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får

framställas,

14. den förlust av vatten eller annat som en tillståndshavare enligt 31 kap.

22 och 23 §§ är skyldig att underkasta sig utan ersättning, och

8 Senaste lydelse 2010:923.

background image

6

SFS 2012:907

15. rättegångskostnader.
Om tillståndet avser arbeten för vattenverksamhet, ska den tid inom vilken

arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får vara högst tio år. I
fråga om miljöfarlig verksamhet ska det i domen anges den tid inom vilken
verksamheten ska ha satts igång.

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsynsmyndighet att besluta

villkor av mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i ett mål om vattenverksamhet

och vattenanläggningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

25 b §

9

En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med för-

bränning av avfall ska dessutom alltid innehålla

1. uppgifter om förbränningsanläggningens totala kapacitet för förbrän-

ning av avfall,

2. en förteckning över de mängder av olika kategorier av farligt avfall som

får förbrännas,

3. i fråga om det farliga avfall som får förbrännas, villkor om avfallets

minsta och högsta flöde, lägsta och högsta värmevärde samt maximala inne-
håll av föroreningar,

4. villkor om begränsningsvärden för utsläpp som ska beräknas enligt

föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 §,

5. villkor om den längsta tid under vilken det i samband med tekniskt

oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i renings- eller mätutrustning
får ske sådana utsläpp av föroreningar till luft och vatten som överskrider
fastställda värden, och

6. i fråga om tillstånd som omfattar energiåtervinning, villkor om att

energiåtervinningen ska ske med hög energieffektivitet.

25 f §

En dom som omfattar tillstånd till en förbränningsanläggning med

en tillförd installerad effekt på minst 50 megawatt ska innehålla uppgift om
de förfaranden som ska följas vid driftstörning i reningsutrustningen.

24 kap.

1 §

10

Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål

enligt 21 kap. 1 a § första stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser tillstånd
till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har vunnit laga
kraft, gäller tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen
eller beslutet. Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
som har meddelats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av 9 kap. 8 §
samt beslut om tillstånd till markavvattning som har meddelats av läns-
styrelse enligt 11 kap. Avser tillståndet utförandet av en vattenanläggning,
innefattar det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta kapitel, till
följd av 7 kap. 20 eller 22 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 § eller 12 kap. 10 § denna
balk eller till följd av 2 kap. 10 § eller 7 kap. 13, 14, 15, 16 eller 17 § lagen

9 Senaste lydelse 2011:734.

10 Senaste lydelse 2010:923.

background image

7

SFS 2012:907

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, kan dock ett tillstånd
begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor, eller återkallas och
fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också ske genom
förelägganden eller förbud enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 § fjärde
stycket.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller

åtgärder enligt 11 kap. 16 §.

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma verkan som

en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.

8 §

Efter ansökan av tillståndshavaren får tillståndsmyndigheten besluta att

1. upphäva ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet, om verksamheten

har anmälts till tillsynsmyndigheten och

a) tillståndsplikten för verksamheten har upphört, eller
b) verksamheten slutligt har upphört, eller
2. ändra eller upphäva andra bestämmelser och villkor i en tillståndsdom

eller ett tillståndsbeslut än sådana som avser storleken av ersättningens
belopp, dock att villkoret får upphävas eller mildras endast om det är uppen-
bart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om
ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs.

1. Denna lag träder i kraft den 7 januari 2013.
2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 kap. 10 § före

den 7 januari 2013 gäller 24 kap. 1 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.