SFS 2013:309 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2013:309 Lag om ändring i miljöbalken
130309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 3, 5 och 9 §§ miljöbalken

ska ha följande lydelse.

29 kap.

3 §

2

För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med en ke-
misk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har behand-
lats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produktval eller
försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens, organismens
eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlåtenhet orsakar
eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller av

oaktsamhet

1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,
2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett produkt-

val eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap.,

3. på marknaden släpper ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller en tensid

för ett sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller 4 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004
om tvätt- och rengöringsmedel,

4. bryter mot en begränsning för att producera, släppa ut på marknaden el-

ler använda ett ämne enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska förore-
ningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

5. i fråga om åtgärder för bortskaffande eller återvinning av avfall bryter

mot artikel 7.2 eller 7.3 i förordning (EG) nr 850/2004,

6. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade

växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluore-
rade växthusgaser,

7. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av cer-

tifierad personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en bestäm-
melse i artikel 4.1 eller 4.3 i förordning (EG) nr 842/2006,

1 Prop. 2012/13:135, bet. 2012/13:SoU21, rskr. 2012/13:222.

2 Senaste lydelse 2012:150.

SFS 2013:309

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:309

8. använder en fluorerad växthusgas eller släpper ut en sådan gas på mark-

naden och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 8 eller 9 i förordning (EG)
nr 842/2006,

9. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller

använda ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en vara, en-
ligt artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och be-
gränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyn-
dighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

10. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden

utan att följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märk-
ning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006,

11. i egenskap av att vara tillverkare, nedströmsanvändare eller någon som

för in en kemisk produkt eller ett explosivt föremål till Sverige, släpper ut
produkten eller föremålet på marknaden utan att följa en skyldighet i artikel
35.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/
2008,

12. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda,

importera, exportera eller på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller
en utrustning enligt artikel 4, 5, 6, 15.1, 17.1, 20.1 eller 24.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009
om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

13. i fråga om åtgärder för återvinning och destruktion av ozonnedbrytande

ämnen bryter mot artikel 22.1, 22.2 eller 22.4 i förordning (EG) nr 1005/2009,

14. i fråga om åtgärder för att hindra eller minska läckage av ozonnedbry-

tande ämnen bryter mot artikel 23.1, 23.5 eller 23.6 i förordning (EG) nr
1005/2009,

15. använder ett växtskyddsmedel utan att följa de villkor som framgår av

märkningen enligt vad som krävs i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/
117/EEG och 91/414/EEG,

16. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som

allmänheten får tillgång till, utan att se till att medlet eller ämnet innehåller
sådana beståndsdelar som avskräcker från eller förhindrar konsumtion enligt
vad som krävs i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009,

17. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne utan

att följa en skyldighet i artikel 64.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

18. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt i strid med ett förbud el-

ler en begränsning i artikel 14, 15.1 eller 15.2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska pro-
dukter

3, om inte förekomsten av ett förbjudet ämne i en kosmetisk produkt

kan anses tillåten enligt artikel 17 i samma förordning, eller

3 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

background image

3

SFS 2013:309

19. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt utan att produkten har

genomgått en säkerhetsbedömning i enlighet med artikel 10 i förordning (EG)
nr 1223/2009 eller att en säkerhetsrapport har upprättats i enlighet med
samma artikel.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om
1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 §

inte ska dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

5 §

4

För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har

betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn, om uppgiften lämnas i en
ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges in till en myndighet enligt

a) en bestämmelse i denna balk, artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006

eller artikel 33.1�33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
c) enligt ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av bal-

ken, artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmälnings-

pliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt föreskrifter
som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter mot en
föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta tillsyns-
myndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande händelse
som kan skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, över-
hängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 12
eller 13 § om skyldighet att göra en anmälan för registrering i ett produktre-
gister,

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av kemiska pro-

dukter eller biotekniska organismer bryter mot bestämmelserna i 14 kap. 18 §
om skyldighet att underrätta om skadliga verkningar,

7. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel låter bli att lämna sådan infor-

mation om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/
2009, eller

8. i fråga om kosmetiska produkter låter bli att lämna information till Euro-

peiska kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i
förordning (EG) nr 1223/2009 eller uppdatera informationen till Europeiska
kommissionen enligt artikel 13.7 i samma förordning.

4 Senaste lydelse 2012:150.

background image

4

SFS 2013:309

9 §

5

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskör-

ning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen el-

ler, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, ef-

ter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas

av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighets-
mått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har
meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organis-

mer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har
meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av
genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderpro-
dukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om änd-
ring av direktiv 2001/18/EG,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven

om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 1223/2009, el-
ler på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som inte uppfyller kra-
ven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma förordning,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förord-

ning (EG) nr 648/2004,

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt

artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,

12. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller en föreskrift

som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 21 § andra stycket om för-
bud att ta befattning med en avfallstransport, genom att yrkesmässigt eller an-
nars i större omfattning samla in och forsla bort avfall,

13. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av

15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för borttransport lämna annat avfall än
hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan trans-
port, eller

14. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Euro-

peiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 52 i för-
ordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, släppa ut det

5 Senaste lydelse 2012:150.

background image

5

SFS 2013:309

på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av ett sådant paral-
lellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 11 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.