SFS 2013:325 Lag om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2013:325 Lag om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken
130325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:968) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2010:968) om ändring i nämnda balk ska ha föl-
jande lydelse.

10 kap.

19 §

Detta kapitel gäller inte miljöskador som

1. omfattas av 10 eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009),
2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje-

skadefonderna,

3. omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska

olyckor,

4. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror

eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit möjligt
att skydda sig mot, eller

5. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda

mot en naturkatastrof.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209.

SFS 2013:325

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.