SFS 2014:162 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2014:162 Lag om ändring i miljöbalken
140162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 27 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 4 § miljöbalken ska ha föl-

jande lydelse.

29 kap.

4 §

2

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd

eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en
anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tids-
frist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens
enligt bestämmelserna i 9 eller 11�15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om

miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verk-

samheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har meddelat

med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga

vattenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har medde-

lat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas för
samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) bestämmelsen i 14 kap. 4 § om införsel från ett land utanför Europeiska

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utsläppande på
marknaden och användning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel,

1 Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU13, rskr. 2013/14:185.

2 Senaste lydelse 2013:758.

SFS 2014:162

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:162

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

k) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor,

l) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förutsätt-

ningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förord-
ningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

m) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav

på produktgodkännande av växtskyddsmedel,

n) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel

17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22
maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidpro-
dukter

3, eller

o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet,

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och
som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, för-
ordning (EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett
villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala
miljösanktionsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1 (Celex 32012R0528).

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.