SFS 2014:269 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2014:269 Lag om ändring i miljöbalken
140269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 19 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 1 d och 25 g §§

av följande lydelse.

19 kap.

5 §

3

I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska

styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna

1. i 22 kap. 1 § första stycket och 1 c och 1 d §§ om ansökans form och

innehåll,

2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,
4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
5. i 22 kap. 6 § om talerätt,
6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
7. i 22 kap. 12 § om sakkunniga,
8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om under-

sökning på platsen,

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1�3 och 5�11, andra stycket sista meningen

och tredje stycket samt 25 a�25 c, 25 f och 25 g §§ om tillståndsdoms inne-
håll,

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom,
11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförord-

nande, och

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga

som avses i 22 kap. 12 §.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i
den ursprungliga lydelsen samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen
enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

3 Senaste lydelse 2011:734.

SFS 2014:269

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:269

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

22 kap.

1 d § En ansökan om tillstånd till en anläggning där en kostnads-nyttoana-
lys ska utföras enligt 3 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser
på energiområdet, ska utöver det som anges i 1 § första stycket innehålla

1. en redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts

enligt den lagen, och

2. beslutet om godkännande av analysen enligt samma lag.
Första stycket gäller även då ansökan avser ändringstillstånd enligt 16 kap.

2 § första stycket.

25 g § En dom som omfattar tillstånd till en sådan anläggning som avses i
1 d § ska dessutom innehålla en redovisning av slutsatserna i den kostnads-
nyttoanalys vars slutsatser ska redovisas i ansökan om tillstånd till anlägg-
ningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har inletts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.