SFS 2008:831 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2008:831 Lag om ändring i miljöbalken
080831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 30 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i miljöbalken ska införas en ny

paragraf, 7 kap. 32 §, och närmast före 7 kap. 32 § en ny rubrik av följande
lydelse.

7 kap.

Skydd av områden i Sveriges ekonomiska zon

32 §

Bestämmelserna i denna balk om sådana särskilda skyddade områden

som avses i 27 § första stycket 1 och 2 ska tillämpas även i Sveriges ekono-
miska zon. Om ett sådant område finns i den ekonomiska zonen, ska det som
i 29 b § första stycket sägs om länsstyrelsen gälla länsstyrelsen i det län där
Sveriges sjöterritorium är närmast det berörda området.

Bestämmelser om hänsyn till folkrättsliga grundsatser finns i 10 § lagen

(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8.

SFS 2008:831

Utkom från trycket
den 11 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.